Strona główna / Aktualności / Ulica Nowiny – co tam się dzieje?
Zalana ulica Nowiny w Luboniu
Zalana ulica Nowiny w Luboniu; fot. czytelnik

Ulica Nowiny – co tam się dzieje?

Prezentujemy odpowiedź lubońskiego magistratu w sprawie ulicy Nowiny i inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na list z mieszkańców ul. Nowiny (https://www.gazeta-lubon.pl/2023/ulica-nowiny-list-otwarty-do-wladz-miasta-lubon/)

 

Szanowny Panie,

rozumiemy Pana oburzenie związane z obecnym stanem ul. Nowiny. Jednakże należy pamiętać, iż ta sytuacja jest przede wszystkim wynikiem wykonywanej przez spółkę Aquanet inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowiny, Studziennej, Wczasowej, Janowej Dolinie i Solskiego. W poprzednich latach, przed inwestycją, stan drogi okresowo również był niezadawalający, aczkolwiek typowy dla dróg gruntowych, których w mieście, pomimo systematycznie realizowanych inwestycji, nadal mamy ok. 37%.

Zgadzamy się z Panem, że ul. Nowiny nie ma charakteru jedynie drogi dojazdowej do posesji mieszkalnych. Dlatego, tak jak zapowiadaliśmy i z czego się nie wycofujemy, będziemy utwardzać ulicę płytami betonowymi. Oczywiste jest, że nie było to możliwe przed zakończeniem inwestycji kanalizacyjnej. Zarzuty, że nie realizujemy obietnic są zatem bezpodstawne.

Budowa dróg, chodników, kanalizacji i wodociągów stanowi dla władz miasta priorytet, na który przeznaczamy największą część pieniędzy na inwestycje. Pomimo tak niewielkiego budżetu jakim dysponujemy tylko w zeszłym roku zostały wybudowane i oddane do użytkowania takie drogi jak: Juranda, Długa, Jaśminowa czy Brzozowa. Łączna długość wymienionych dróg to ok. 2 km.

Musimy jednak pamiętać również o konieczności inwestowania także w inne sfery życia mieszkańców, za których prawidłowe funkcjonowanie miasto jest odpowiedzialne. Dlatego też m.in. w zeszłym roku została rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 4, trwa budowa budynku komunalnego czy infrastruktury związanej z gospodarką odpadami. Mając na uwadze liczne obowiązki miasta nie możemy przeznaczać całości dostępnych środków tylko na inwestycje budowy dróg.

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji na ul. Nowiny oraz ulicach przyległych, jak tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, dyscyplinujemy wykonawcę, aby realizował prace związane z należytym utrzymaniem pasa drogowego. Należy tu jednak podkreślić, iż funkcje kontrolne co do należytego i prawidłowego sposobu wykonywania prac pełni spółka Aquanet S.A. jako inwestor. Zgodnie z informacją przekazaną przez Inwestora oraz przez wykonawcę prac, został już wskazany termin odtworzenia nawierzchni ul. Nowiny. Prace  powinny rozpocząć się 17 kwietnia 2023 r.

W załączniku przekazujemy pismo z wyjaśnieniami otrzymanymi  ze spółki Aquanet S.A. odpowiadającej na zarzuty dotyczące sposobu prowadzenia inwestycji.

 

Z poważaniem

Małgorzata Machalska

 

Załącznik

 

Urząd Miasta Luboń

Burmistrz

Plac Edmunda Bojanowskiego 2

62-030 Luboń

Szanowni Państwo,

Aquanet S.A. w odpowiedzi na pismo przesłane przez p. Marcina Wdowczyka z dn. 16.03.2023 r. informuje, że prace prowadzone w ul. Nowiny dotyczą budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią również w ul. Studziennej, Wczasowej, Solskiego i Janowej Dolinie i są realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 r.

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, projektant dokonał wszelkich wymaganych uzgodnień z właścicielami działek dotyczących możliwości lokalizacji przyłączy, co potwierdzone jest podpisanymi oświadczeniami. Niestety, w przedmiotowym piśmie nie

zostały podane dane dot. nieruchomości, które w Państwa ocenie nie zostały podłączone do nowobudowanej sieci. Zwracamy się zatem z prośbą o ich wskazanie (nr działki, adres), co umożliwi nam weryfikację opisanej sytuacji. Wówczas będziemy mogli odnieść się do tego

problemu, o czym oczywiście poinformujemy Państwa w oddzielnym piśmie.

Prace realizowane w ul. Nowiny prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, umożliwiającą jednoczesne korzystanie z niej przez mieszkańców. Tymczasowa organizacja ruchu została tak zaplanowana, by umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji bez konieczności korzystania z kilkukilometrowego objazdu, co byłoby konieczne w przypadku zamknięcia ul. Nowiny dla ruchu kołowego.

Prace instalacyjne w ul. Nowiny odbywają się po jednej stronie pasa drogowego, możliwie blisko zabudowań, co umożliwia bezpieczne korzystanie z tej drogi w czasie prac budowlanych. W części ul. Nowiny, tam gdzie odbywa się ruch nie wykonywano prac budowlanych. Zły stan

tej części drogi w głównej mierze wynika z odbywającego się tam ruchu kołowego, często przy udziale pojazdów ciężkich. Chcielibyśmy nadmienić, że w linii budowanego kanału w ul. Nowiny wykonawca na bieżąco zasypuje odcinki wykopu badając przy tym stopień zagęszczenia

wbudowanego materiału zgodnie z projektem i Normami Budowlanymi, a tym samym zgodnie ze sztuką budowlaną. Materiał składowany wzdłuż prac jest składowany tymczasowo i po wykonaniu odcinka roboczego wykorzystywany jest on do wypełnienia wykopu, z którego został

wybrany. Z uwagi na duże zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej pozyskanie miejsca na składowanie materiałów oraz ziemi z wykopu w tej lokalizacji jest bardzo utrudnione. Dlatego też konieczne było pozyskanie takiego miejsca na działce prywatnej. Co również istotne, uzyskany podczas prac urobek jest odkładany przez Wykonawcę, by

ograniczyć poruszanie się sprzętu ciężkiego po drogach, dzięki czemu zmniejsza się dewastacja dróg wynikająca z ich nadmiernej eksploatacji. Wykonawca poprzez składowanie urobku i materiałów w rejonie budowanych ulic ogranicza tym samym zakres budowy, w tym także jej wpływ na teren, gdzie prowadzone są prace.

Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne panujące nie tylko na ul. Nowiny, ale również na ulicach przylegających do ul. Nowiny Wykonawca na bieżąco usuwa powstałe błoto, jak również systematycznie realizuje tymczasowe utwardzenie drogi z wykorzystaniem dodatkowych ilości kruszywa. Ponadto w części ulicy Nowiny, gdzie nie ma wybudowanego chodnika zostało

zrealizowane dodatkowo tymczasowe utwardzenie pasa dla pieszych z destruktu. Dzięki tym działaniom możliwe jest zapewnienie i utrzymanie komunikacji na ul. Nowiny. Zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni, ul. Nowiny zostanie docelowo utwardzona warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tak jak jest to realizowane sukcesywnie na sąsiadujących ulicach. Prace odtworzeniowe rozpoczną się na początku kwietnia br.

Chcielibyśmy również podkreślić, że pomimo starań ze strony Wykonawcy, by prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla uczestników ruchu oraz mieszkańców, decydujące znaczenie i wpływ na stan nawierzchni w ul. Nowiny mają w tej sytuacji warunki atmosferyczne. Na co wskazują również załączone zdjęcia z okresu sprzed rozpoczęcia inwestycji. Mając to na uwadze, oczywiście staramy się systematycznie minimalizować skutki niesprzyjających warunków pogodowych i podejmujemy stosowne działania, by zniwelować

trudności, na które napotykają mieszkańcy podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Z poważaniem

Spółka Aquanet

 

Zalana ulica Nowiny w Luboniu
Zalana ulica Nowiny w Luboniu; fot. czytelnik
Ulica Nowiny w Luboniu
Ulica Nowiny w Luboniu; fot. czytelnik

Rafał Wojtyniak

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

2 komentarze

  1. Dzień dobry . Bardzo ciekawa odpowiedz . Jak by jeszcze zostało wskazane z jakich miejsc bloto było usuwane z ulicy bo jakoś nie kojarzę to by było już pięknie

  2. odpowiedź miasta jest taka jak zwykle – wszystko wiemy. przykro nam ale co my możemy? to nie my. to nie nasze. nie mamy kasy.
    aquanet nic o budowie nie wie i wypisuje farmazony, które podwykonawca kłamliwie przekazał.
    jeśli to wszystko akceptujemy – to wszystko jest ok.
    Bez zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *