Strona główna / Aktualności / Troska o Kocie Doły

Troska o Kocie Doły

Grupa mieszkańców Lasku zwróciła się do Burmistrza Miasta Luboń z wnioskiem o zabezpieczenie terenów w obrębie Kocich Dołów przed nowymi inwestycjami, potencjalnie zagrażającymi środowisku, atrakcyjności terenów i jakości życia mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy treści wniosku mieszkańców oraz odpowiedź lubońskiego magistratu:

„Szanowna Pani Burmistrz,

jako mieszkańcy okolicy „Kocich Dołów” wnosimy o wszczęcie procedury planistycznej mającej na celu zmianę i doprecyzowanie zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: MPZP „Luboń Fosfory” – Uchwała Nr XXIV/133/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 15 października 2008 r. oraz MPZP „Luboń – Dolny Lasek” – Uchwała Nr XXVI/126/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 września 2004 r., w zakresie ograniczenia na tych terenach możliwości lokalizacji przedsięwzięć, które mogą mieć negatywne skutki dla jakości życia mieszkańców oraz środowiska.

Kocie Doły stanowią obszar niezwykle cenny pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Miasta Lubonia. Naszym zdaniem tereny te powinny być objęte szczególną ochroną, a polityka planistyczna powinna zabezpieczać teren przed inwestycjami, których skutki działalności będą dewastować ten cenny przyrodniczo obszar. Kocie Doły winny stać się kluczowym elementem strategii „Zielony Luboń”, a tereny te powinny stanowić część turystyczno-rekreacyjną Miasta.

Celem naszego wniosku nie jest protest przeciwko działalności już istniejących zakładów przemysłowych, lecz zabezpieczenie terenów przed nowymi inwestycjami, potencjalnie zagrażającymi środowisku, atrakcyjności terenów i jakości życia mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że proponowane zmiany dadzą pozytywny impuls do rozwoju Miasta Lubonia w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego wnosimy o ich dalsze procedowanie.”

W imieniu 76-osobowej grupy mieszkańców Lasku

Daria Hejwosz-Gromkowska.

 

Odpowiedź lubońskiego magistratu:

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.02.2024 r. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fosfory” oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolny Lasek” informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/198/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 22 października 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Fosfory”, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolny Lasek” zostały uznane za nieaktualne i przewidziane do zmiany. W dniu 1 lutego 2024 r. Rada Miasta Luboń podjęła uchwałę nr LXVI/510/2024 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Wschód” obejmującego swym zasięgiem część terenów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fosfory”, tj. teren od ul. Chemików do zbiornika wodnego Kocie Doły. Zatem procedura planistyczna zmiany części planu miejscowego „Fosfory” została już rozpoczęta, zanim złożyli Państwo przedmiotowy wniosek. Z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Wschód” można zapoznać się pod linkiem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/1027500/Uchwala-LXVI_510_2024. O terminie podjęcia prac nad projektem zmiany planu, mieszkańcy oraz zainteresowani zostaną powiadomieni m.in. poprzez ogłoszenie opublikowane w Głosie Wielkopolskim oraz wywieszenie w gablocie Urzędu Miasta Luboń, a także poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń (www.bip.lubon.pl). We wskazanym w ogłoszeniu terminie będzie można składać wnioski do planu miejscowego na stosownym druku (pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego) dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Luboń. Wniosek będzie mógł zostać rozpatrywany przez Burmistrza jeśli wpłynie w terminie wyznaczonym na składanie wniosków. Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin podjęcia prac planistycznych nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolny Lasek”. Będzie to zapewne związane z możliwościami finansowymi Miasta w tym zakresie. Jak zostanie podjęta decyzja o zmianie mpzp „Dolny Lasek” – rozpoczęta zostanie procedura planistyczna w tym zakresie”.

Zastępca Burmistrza Miasta Luboń Michał Popławski

 

Oprac. Paweł Wolniewicz

Rafał Wojtyniak

Sprawdź również

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych

Dnia 1 czerwca (sobota) na zalewie „Kocie Doły” w Luboniu, Zarząd Koła PZW „Lubonianka” organizuje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *