Strona główna / Aktualności / Wrześniowa sesja Rady Miasta

Wrześniowa sesja Rady Miasta

21 września odbyła się LXII sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni decydowali o zmianach m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących ul. Nowiny, o porozumieniu z województwem wielkopolskim dotyczącym PKM oraz porozumieniu z Gminą Komorniki w sprawie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania zmian dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon ul. Nowiny” oraz „Żabikowo Zachód”. Oba tereny znajdują się w zachodniej części miasta i obejmują ul. Nowiny. Jak informował Pan Michał Popławski, Zastępca Burmistrza zmiany dotyczą części tekstowej w zakresie ustaleń dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w przypadku budowy ul. Nowiny. Bez wprowadzenia zmian nie będzie możliwe uzyskanie zgód na jakiekolwiek prace.

Następnie radni przyznali Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Bosko w Luboniu dotację w wysokości 20 000 zł (26% całkowitych kosztów) na wykonanie prac związanych z ociepleniem nawy głównej, południowej i północnej kościoła parafialnego, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. To jedyny wniosek spośród trzech złożonych, który spełniał warunki na przyznanie dotacji.

W związku z wnioskiem firmy „Horizon”, która w Luboniu zamierza zbudować stację ładowania samochodów elektrycznych, władze miasta musiały wprowadzić zmianę w uchwale w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla tego typu inwestycji, która wyniesie 100 zł za 1 m2 rocznie.

Dzięki podłączeniu przez Aquanet do sieci kanalizacyjnej kilku posesji przy ul. Maciejkowej konieczne było wykreślenie ich z porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Miastem Luboń powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tym celu radni na sesji musieli przyjąć stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie zmian w porozumieniu.

Z powodu stwierdzenia przez Sąd Administracyjny w Poznaniu nieważności uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej na terenie Miasta Luboń ze względu na użycie nieprecyzyjnych sformułowań, radni dokonali stosownych zmian w zapisach. Stawki wynoszą obecnie 20,00 zł za udział w działaniu ratowniczym (akcji ratowniczej) oraz 10,00 zł za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu, a naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

W trakcie dyskusji nad zmianami do budżetu Lubonia na rok 2023 radny Marek Samulczyk wyraził zaniepokojenie w związku z rosnącym zadłużeniem miasta, które obecnie szacowane jest na ponad 67 mln zł. Radny zwrócił uwagę, że taka sytuacja może wpłynąć na ograniczenie możliwości realizacji inwestycji w kolejnych latach.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Obecna umowa w ramach PKM kończy się, a nowa obowiązywać będzie na lata 2024-2026. W jej ramach zwiększy się liczba pociągów przejeżdżających przez Luboń na trasach Poznań Główny – Kościan – Poznań Główny oraz Poznań Główny – Grodzisk Wielkopolski – Poznań Główny. Na 2024 rok dofinansowanie wyniesie 619 719,00 zł.

W czasie sesji odbył się wybór ławników na kadencję 2024-2027: do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Agnieszka Katarzyna Wojtkowska; do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – Agnieszka Ewelina Fajfer; do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – Monika Pigłowska; do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – Ireneusz Paweł Szymaniak; do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda – Sławomir Budziszewski.

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powoduje konieczność powołania nowych Zespołów interdyscyplinarnych w Luboniu. Do tego niezbędne było przyjęcie przez Radę Miasta Luboń uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu.

W wolnych głosach Pani Burmistrz apelowała do radnych o włączenie się w promocję kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem. Z kolei radny Bogdan Tarasiewicz prosił o zwiększenie środków na koszenie traw w mieście, która jego zdaniem jest zbyt wyrośnięta i stwarza zagrożenie w ruchu.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *