Strona główna / Aktualności / XLIV Sesja Rady Miasta Luboń – programy społeczne i plan dla „Starego Lubonia”

XLIV Sesja Rady Miasta Luboń – programy społeczne i plan dla „Starego Lubonia”

We wtorek, 22 marca, odbyła się XLIV Sesja Rady Miasta Luboń, którą poza przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Starego Lubonia” zdominowały tematy społeczne.

Plan dla „Starego Lubonia”

Radni po przegłosowaniu 56 uwag do projektu uchwalili nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń”. Prace nad dokumentem trwały bardzo długo, bo od maja 2018 r., a sam projekt wykładany był do publicznej konsultacji trzykrotnie (ostatnio w lutym 2022 r.). Poprzednio obowiązujący plan uchwalony był w 2009 r. i kilkakrotnie aktualizowany.

Programy i projekty społeczne

Luboń decyzją radnych przystąpi po raz pierwszy do rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2022). Program finansowany jest w całości ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i obejmuje zapewnienie usług asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla dzieci do 16. roku życia oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności: pomoc w dojazdach i wyjściach; załatwianie spraw urzędowych; korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzanie dzieci do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej. Całkowita wartość programu to 140 454,00 zł, a za jego realizację do 31 grudnia 2022 r. odpowiedzialny będzie MOPS w Luboniu.

Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2022-2025, którego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Lubonia. Najważniejsze zadania, jakie stawia sobie Miasto do 2025, to: podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie poszanowania praw człowieka i życia rodzinnego bez przemocy; rozwój usług społecznych dla osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie skutecznych instrumentów wsparcia dla sprawców przemocy w rodzinie; zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług; wzmocnienie bezpieczeństwa osób starszych.

Przyjęto także Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 65+, poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” dzięki wykorzystaniu opaski bezpieczeństwa. Monitoruje ona stan seniora w miejscu jego zamieszkania i pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Kolejnym programem finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w którym będzie uczestniczyć nasze Miasto w 2022 r., to Opieka wytchnieniowa. To już kolejny rok, kiedy członkowie rodzin i opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wsparcie w postaci usług opieki w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub pobytu całodobowego ich podopiecznych w ośrodku lub placówce. Całkowita wartość programu to 142 494,00 zł.

Obecność na sesji dyrektorki MOPS Pani Katarzyny Andrzejczak, która referowała wszystkie punkty dotyczące dokumentów w zakresie polityki społecznej, była okazją do złożenia podziękowań całemu zespołowi MOPS za ich zaangażowanie w pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Lubonia.

Określenie zasad konsultacji społecznych

Radni przyjęli uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami we wszystkich sprawach ważnych dla Miasta, czyli takich, które dotyczą ogółu lub znacznej części lubonian. Konsultacje trwające od 7 do nawet 90 dni przeprowadza się w celu poznania ich opinii. Niestety wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta.

Komisja ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Lubońskiej Rady Seniorów na sesji powołano członków komisji ds. zaopiniowania kandydatów w składzie: radna Magdalena Woźniak (FOL), radny Michał Szwacki (FOL), radna Teresa Zygmanowska (FOL), radny Paweł Wolniewicz (FOL), radny Artur Wiśniewski (FOL), radny Marek Samulczyk (KML), radna Iwona Kaczmarek (KML), radny Bogdan Tarasiewicz (KML), radny Paweł Krzyżostaniak (FOL).

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2022”. Jego celem jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Lubonia poprzez umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Kobylepole 51. Na ten cel w 2022 r. Miasto przeznaczyło 119 400,00 zł.

Wolne głosy

Radny Bogdan Tarasiewicz wyraził zaniepokojenie w związku z umiejscowieniem studzienek w remontowanej ul. Długiej, które jego zdaniem, mogą zapychać się z powodu błota spływającego z sąsiednich, nieutwardzonych ulic. Radny pytał również o uszkodzone gazony na placu zabaw przy ul. Kołłątaja i możliwość wymiany ich na nowe w ramach gwarancji.

Z kolei radny Marek Samulczyk zwrócił uwagę na uszkodzoną w wyniku remontu ul. Poznańską. Otrzymał jednak zapewnienie Pana Burmistrza Macieja Popławskiego, że spółka Aquanet, wykonawca robót, zobowiązała się do odtworzenia nawierzchni ściernej drogi w całości.

Ukraińcy w Luboniu

Na zakończenie Pani Burmistrz Dorota Franek przedstawiła dane dotyczące osób z Ukrainy przebywających w naszym Mieście: wydano 440 numerów PESEL, 151 dzieci z Ukrainy uczęszcza do lubońskich szkół (najwięcej do SP2 i SP5), 28 dzieci chodzi do lubońskich przedszkoli, 39 dzieci otrzymuje obiady, 15 rodzin (28 dzieci) otrzymuje świadczenia rodzinne, 11 rodzin otrzymuje świadczenia pieniężne.

Od 21 marca prowadzone są zajęcia z ukraińskim psychologiem od poniedziałku do piątku po dwie godziny we wszystkich lubońskich szkołach i w soboty w Centrum Organizacji Pozarządowych Luboń.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *