Strona główna / Aktualności / Dotacja do wymiany kotłów

Dotacja do wymiany kotłów

Urząd Miasta Luboń przedstawił informacje dotyczącą możliwości uzyskania dotacji do likwidacji pozaklasowych
kotłów na paliwo stałe w 2022 roku z budżetu miasta Luboń.

 • Termin składania wniosków:

Od 30 marca 2022 roku do czasu wyczerpania środków finansowych w danym roku, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, po wykonaniu zadania bądź po wyczerpaniu środków przeznaczonych na ten cel, nie przechodzą na rok następny.

 • Kto może ubiegać się o dotację:

Dotacja udzielana będzie podmiotowi, który w nieruchomości położonej w Mieście Luboń planuje zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, tj. kocioł c.o. węglowy poniżej klasy 5 niespełniający wymagań normy PN-EN 303-5:2012, będący podstawowym źródłem ogrzewania i zakupie oraz zainstalowaniu nowego źródła ciepła.

 • Załączniki do wniosku:

– Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem/lokalem mieszkalnym uprawniającym do prac związanych z demontażem starego i montażem nowego urządzenia grzewczego;
– Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła;
– Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/ budynku/lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła;
– W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie Wnioskodawca zobowiązany jest dołożyć do wniosku:

 1. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
  lub rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo
 3. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

– w przypadku, gdy inwestorem jest wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest
do przedłożenia dodatkowo uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.

 • Kwota dotacji:

Wysokość dotacji stanowi 70% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturą na zakup proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł.

 • Przeznaczenie dotacji:

Zakup jednego z poniżej wymienionych źródeł ogrzewania:

– kocioł olejowy,
– kocioł gazowy,
– kocioł gazowo-olejowe,
– pompa ciepła,
– piece akumulacyjne, kotły elektryczne, ogrzewanie podłogowe jako jedyne źródło ogrzania budynku/lokalu mieszkalnego,
– kocioł na paliwo stałe zasilane automatycznie, niewyposażone w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

Ważne: Dotyczy kosztów poniesionych po podpisaniu umowy o dotację.

 • Warunki konieczne uzyskania dotacji:

– Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego;
– Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła będącego podstawowym źródłem ogrzewania;
– Dotacja udzielana jest jeden raz na dany budynek jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym;
– Jeden Wnioskodawca może skorzystać z dotacji 1 raz w danym roku budżetowym.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

Informacji w sprawie udziela:
Luiza Szaj – tel. 61 813 00 11 

Źródło : Urząd Miasta Luboń

Maciej Splisgart

Sprawdź również

Piknik Disc Golfa w Luboniu

Piknik z Disc Golfem, odbędzie się  już 21 lipca, w Lasku Majońskim. To idealna okazja, …

Życie w Ośrodku Kultury – czerwiec

Z okazji Dnia Dziecka Ośrodek Kultury jak co roku zaprosił najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziny …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *