Strona główna / Aktualności / LXI Sesja Rady Miasta Luboń

LXI Sesja Rady Miasta Luboń

W czwartek, 20 lipca odbyła się LXI Sesja Rady Miasta Luboń, w której radni podjęli kilka porządkujących poprawek do uchwał oraz dyskutowali nad wizytą Pani Burmistrz we Francji i niefortunną nazwą profilu Pani M. Machalskiej na portalu społecznościowym.

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Poznaniu dostępny dla mieszkańców Lubonia

Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań dotyczącego objęcia mieszkańców Miasta Luboń opieką i usługami świadczonymi przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny przy ul. Saperskiej 15 w Poznaniu. Ośrodek prowadzi dzienną opiekę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną: terapeutyczną, rehabilitacyjną, edukacyjną, opiekuńczą, kulturalną, integracyjną i rekreacyjną. Miesięczny koszt pobytu dla jednego uczestnika zajęć w DOA wraz z zakupem posiłków wynosi 1 614,32 zł.

Opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników

Przed przystąpieniem do wyboru ławników (pięć zgłoszeń), Rada Miasta ustawowo zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii o zgłoszonych kandydatach od Komendanta Wojewódzkiego Policji, dlatego radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Pozyskanie informacji pozwoli powołanemu przez Radę Miasta zespołowi na przygotowanie opinii o kandydatach na ławników sądowych, celem dokonania właściwego wyboru.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Radni przyjęli poprawkę do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2023” dotyczącą kosztów jego realizacji, którą określono na poziomie 148 715 zł. Celem programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta (m.in. poprzez umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Kobylepole), zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom.

Wymogi dla firm zajmujących się nieczystościami ciekłymi

W kolejnej uchwale radni określili wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Luboń. Uchwała określa wymagania umożliwiające przedsiębiorcom równy dostęp do rynku, a spełnienie ich ma na celu zapewnienie należytej ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Uregulowanie zasad wsparcia i kontroli niepublicznych podmiotów oświatowych

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych (np. przedszkoli) prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Celem dokumentu jest uporządkowanie zasad obowiązujących w tym zakresie w naszym mieście.

Dyskusja o wyjeździe Burmistrz do Francji oraz wolne głosy

W związku z wizytą Pani Burmistrz w gminie Plateau Est de Rouen we Francji radna Iwona Kaczmarek zapytała o dalsze plany współpracy. W odpowiedzi uzyskała zapewnienie, że zarówno po stronie polskiej jak i francuskiej nadal działają osoby, które są zainteresowane kontynuowaniem wymiany doświadczeń. W minionym roku przykładowo otrzymaliśmy wsparcie finansowe na potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy w Luboniu. Z kolei radny Marek Samulczyk pytał, czy wyjazd do Francji był wyjazdem prywatnym Pani Burmistrz oraz Zastępczyni czy służbowym. Jak wyjaśniła Pani Burmistrz wyjazd odbył się w ramach delegacji służbowej. Pracownicy otrzymali diety służbowe, natomiast sam przejazd nie był finansowany przez Urząd Miasta. Mimo, że wyjazd posiadał duży komponent turystyczny, to Burmistrz, jak zapewniła, pełniła na nim funkcje reprezentacyjne.

Radny Bogdan Tarasiewicz po raz kolejny zwrócił uwagę, że profil Burmistrz M. Machalskiej na jednym z portali społecznościowych to „Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska i Forum Obywatelskie Luboń”, co może wprowadzać Czytelników w błąd, że niektóre inicjatywy podejmowane (i finansowane) przez Miasto są realizowane wyłącznie przez radnych Forum, a nie także przez radnych z Koalicji Mieszkańców Lubonia. Burmistrz przyjęła tę informację do wiadomości, ale nie zadeklarowała żadnych kroków w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych

Dnia 1 czerwca (sobota) na zalewie „Kocie Doły” w Luboniu, Zarząd Koła PZW „Lubonianka” organizuje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *