Strona główna / Aktualności / LVII Sesja Rady Miasta

LVII Sesja Rady Miasta

W czwartek, 16 marca odbyła się LVII sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni wysłuchali sprawozdań z działalności instytucji publicznych w Luboniu za 2022 r., zainicjowali prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustanowili błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń. 

 

Sprawozdania służb z działalności za 2022 r.

Radni przyjęli sprawozdania z działalności służb w 2022 roku: Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu oraz jednostek podległych Miastu: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Radni zatwierdzili plan dla obszaru „Elektrociepłownia ul. Źródlana” po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń. Plan umożliwia Spółdzielni budowę nowej, proekologicznej elektrociepłowni, docelowo zastępującej istniejącą kotłownię węglową. Jednocześnie podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów dla obszarów: „Kocie Doły” oraz „Luboń Centrum – Nowe Ogrody”.

 

W przypadku „Kocich Dołów” plan zmieniany będzie na wniosek firmy Luvena S.A., która chciałaby zagospodarować tereny po obecnej żwirowni. Przy okazji Radny Marek Samulczyk uzyskał zapewnienie, że planowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Warty (obejmująca również teren Luboń-Fosfory) zostanie wybudowana. Radny zapytał również czy  prowadzone były rozmowy z zarządem Spółki dotyczące zniesienia opłat (ok. 70 tys. zł rocznie) za służebność przejazdu częścią ul. Chemików. Zgodnie z uzgodnieniami z WPN zmienione zostanie przeznaczenie terenów z usług sportowych na zieleń otwartą.

 

Szczególnie istotne wydają się prace nad planem dla „Nowych Ogrodów”, które zgodnie z zapowiedzią Pani Burmistrz zakładają rezygnację z planowanego układu komunikacyjnego (zaprojektowanego w 1997 r.) w celu utworzenia nowego parku o powierzchni blisko 1 ha przy ul. Fabrycznej naprzeciw Wiśniowego Sadu (docelowo nawet 6 ha). Na przełomie marca i kwietnia zapowiedziano konsultacje społeczne z mieszkańcami w tej sprawie. W związku z tym na początku sesji radny Marek Samulczyk poprosił Panią Burmistrz jako wnioskodawcę tego projektu o zdjęcie go z porządku obrad i poczekanie na głos mieszkańców, tak jak miało to miejsce w przypadku uchwały dotyczącej patrona Miasta, kiedy to  najpierw przeprowadzono konsultacje społeczne, a dopiero potem wniesiono projekt uchwały. Burmistrz odpowiedziała radnemu, że jeżeli mieszkańcy wypowiedzieliby się przeciw, to wstrzyma dalsze prace dotyczące zmian w planie.

 

Dotacje na zakup urządzeń do retencjonowania wód opadowych

Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta Luboń, polegających na budowie urządzeń do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Dotacje stanowią część działań promocyjno-informacyjnych Miasta zachęcających mieszkańców do oszczędzania wody w ramach programu „Lubońskie skarbonki deszczowe”.

O dofinansowanie na zakup urządzenia do retencjonowania wód opadowych (zatrzymującego i wykorzystującego wody opadowe, w tym roztopowe) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy – podmioty  posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Dotacja udzielana będzie na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości, nie więcej jednak niż: 500,00 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności od 100 l do 500 l; 1 000,00 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 l; 2 000,00 zł w przypadku nowych zbiorników podziemnych.

 

Lubońska Karta dla Osób z Niepełnosprawnościami

W ramach programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami uruchomiona zostanie „Lubońska Karta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Karta na wzór „Lubońskiej Karty Seniora” uprawniać będzie osoby niepełnosprawne do korzystania ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w realizacji programu. Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami zameldowanych na terenie Miasta lub zamieszkałych w Luboniu i wskazujących w urzędzie skarbowym, jako miejsce zamieszkania, adres na terenie Lubonia, niezależnie od kryterium dochodowego. Szczegółowy regulamin korzystania z Karty zostanie przedstawiony przez Burmistrz Miasta.

 

Zmiany w programie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

W związku ze zmianą Uchwały Rady Ministrów, podnoszącą kryterium dochodowe dla uzyskania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności osobom i rodzinom, adekwatną aktualizację radni wprowadzili do wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Teraz kryterium dochodowe dla wsparcia dzieci wynosi 250%, natomiast dorosłych 200%.

 

Opieka nad zwierzętami

Decyzją radnych przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2023”, którego celem jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom na terenie Miasta. W ramach planowanych działań przewiduje się m.in.: odławianie bezdomnych zwierząt, prowadzenie sterylizacji i kastracji, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych oraz poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych. Koszt realizacji programu to 133 615 zł, w tym 62 000 zł to środki przeznaczone na schronisko dla zwierząt.

 

Błogosławiony Edmund Bojanowski patronem Lubonia

W minionym roku władze Miasta, po zasięgnięciu opinii mieszkańców, wystąpiły z prośbą do Księdza Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego o skierowanie stosownej uchwały do Stolicy Apostolskiej w sprawie ustanowienie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń. 11 listopada 2022 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret z upoważnienia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka zatwierdzający deklarację. Na sesji radni jednogłośnie zatwierdzili uchwałę w sprawie ogłoszenia ustanowienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem naszego Miasta.

Jak podkreślono w uzasadnieniu „Wizerunek bł. E. Bojanowskiego poprzez podkreślenie patriotycznego oraz etycznego aspektu jego postawy i działań, będzie istotnym motywem kreowania pozytywnego wizerunku wspólnoty samorządowej Lubonia.” Ustanowiono 14 listopada dniem patrona Miasta Luboń. Za podjęcie uchwały radnym podziękowała siostra Rafała Kisiel ze Zgromadzenia Służebniczek Maryi w Luboniu.

 

Zgoda na dzierżawę

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie spółce Kom-Lub sp. z o.o. na okres dziesięciu lat nieruchomości położonej w przy ul. Chemików (o pow. 6 273 m2) na cel działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie ich tymczasowego magazynowania – jako stacja przeładunkowa odpadów komunalnych. Taki wymóg postawił przed spółką Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego.

 

Zmiany w budżecie

Ze względu na rozpoczęcie przez Miasto kolejnej dużej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Żabikowskiej zwiększono wydatki w rozdziale drogi publiczne i gminne o kwotę 4 288 966,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego. Ponadto do budżetu wprowadzono zmiany dotyczące środków z Funduszu Pomocy m.in. na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 

Wolne głosy

Radny Hieronim Gawelski zadał Burmistrz pytanie o umowę na remont boiska treningowego przy ul. Rzecznej. Uzyskał zapewnienie, że prace, które mają zakończyć się jesienią, nie zablokują możliwości korzystania z obiektu, a zawodnikom udostępnione zostaną kontenery, w których urządzona zostanie tymczasowa szatnia.

Z kolei radny Zygmunt Tarasiewicz pytał o powody spotkania Pani Burmistrz ze SM Lubonianka, nawiązując do zasłyszanych informacji o podejrzeniach dotyczących byłego prezesa. Powrócił także do tematu zaniżonej wagi węgla sprzedawanego na zlecenie Miasta.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Sprawdź również

Nieprawdziwe zarzuty jednego z lubońskich KWW – banery w sądzie

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Obywatelskiego Luboń W związku z wytoczonym przez pana Jakuba Jackowskiego …

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

W piątek 1 marca 2024 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji władze …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *