Strona główna / Aktualności / LX Sesja Rady Miasta Luboń – raport o stanie Miasta i absolutorium dla Burmistrz

LX Sesja Rady Miasta Luboń – raport o stanie Miasta i absolutorium dla Burmistrz

W czwartek, 15 czerwca odbyła się LX sesja Rady Miasta. Było to szczególnie ważne posiedzenie, podczas którego radni debatowali nad przygotowanym przez Burmistrz Raportem o stanie Miasta Luboń za 2022 r. Jest to obowiązkowy dokument, który co roku, zgodnie z ustawą, muszą przygotować władze gminy, w którym zawarte są informacje o obecnej sytuacji Lubonia oraz o działaniach podjętych w minionym roku. Raport jest także podstawą do udzielenia Burmistrzowi absolutorium przez Radę Miasta.

Raport o stanie Miasta Luboń za 2022 r.

W debacie nad raportem o stanie Miasta uczestniczyć mogli także mieszkańcy, pod warunkiem, że do dnia 14 czerwca przesłaliby do przewodniczącej Rady Miasta zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Niestety żaden wniosek nie wpłynął.

Pierwsza w debacie głos zabrała Radna Magdalena Woźniak, która zwróciła uwagę, że mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju związanej najpierw z epidemią koronawirusa, a potem wojną w Ukrainie, w minionym roku nakłady na inwestycje w Luboniu były bardzo duże. Wpływ na to miała również wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co jest niewątpliwą zasługą kompetencji miejskich urzędników. Gorzej sytuacja wygląda w kwestii prac projektowych, które znacznie się przeciągają (np. ul. Wysoka i ul. Kopernika). Tu radna z kolei winą obarczyła mieszkańców, którzy często nie godzą się na oddanie swoich gruntów np. na potrzeby budowy drogi.

Radna Karolina Wilczyńska-Kąkol skupiła się na kwestiach społecznych. Podkreśliła ofiarność lubonian w pomocy dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście i przypomniała bogatą ofertę dla uchodźców przygotowaną przez miejskie jednostki. Pochwaliła także osiągnięcia lubońskich szkół.

Radny Łukasz Budzyński podjął kwestię wspierania sportu oraz organizacji pozarządowych w naszym mieście, zachęcając do zwiększenia wydatków w tym obszarze.

Z kolei Radny Hieronim Gawelski zwrócił uwagę na zakończoną w tym roku ważną dla Miasta inwestycję budowy stacji przeładunkowej odpadów.

Radny Paweł Wolniewicz chwalił aktywną działalność repozytorium, które dba o zachowanie historii Lubonia. W uzupełnieniu Radna Woźniak zaproponowała, aby lubońskie szkoły korzystały z wiedzy i materiałów zgromadzonych w repozytorium, organizując lekcje o historii Miasta.

Bardziej krytyczną opinię o sytuacji w Luboniu wyraził Radny Marek Samulczyk, który zwrócił uwagę, że co prawda opracowano wiele dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych, ale pogarszająca się sytuacja finansowa Miasta nie pozwoli na ich realizację w najbliższym czasie. Wyraził także zaniepokojenie sytuacją w spółce LOSiR. Zdaniem radnego spółka prowadzi niepotrzebne spory sądowe przeciw byłym pracownikom, narażając Miasto na koszty (np. przegrana sprawa przeciwko byłemu prezesowi). W dyskusji pojawiła się także kontrowersyjna kwestia remontu domu włodarza, przerwana z powodu rezygnacji głównego wykonawcy.

Radny Paweł Krzyżostaniak chciał zadać pytania w imieniu mieszkańców o kwestię dystrybucji węgla oraz zarządzania kryzysowego, ale zrezygnował po krytyce Przewodniczącej Rady Miasta.

Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak jako przedstawicielka klubu Koalicja Mieszkańców Lubonia wyraziła swoje oburzenie, w jaki sposób traktowani są radni opozycji przez rządzące Forum Obywatelskie Luboń i Panią Burmistrz, która pomija ich w informacjach o działalności Miasta.

Na koniec radny Piotr Izydorski wyraził zadowolenie z powrotu w bieżącym roku budżetu obywatelskiego.

Wynik głosowania nad wotum zaufania dla Burmistrz Miasta Luboń nie był zaskoczeniem. Za głosowało 14 radnych, w tym wszyscy członkowie Forum Obywatelskiego Luboń. Wstrzymało się 5 radnych z Koalicji Mieszkańców Lubonia.

Sprawozdanie finansowe

W dyskusji nad sprawozdaniem finansowym oraz wykonaniem budżetu Miasta Luboń za 2022 r. głos zabrał jedynie Radny Marek Smalczyk, pytając o przyczynę wzrostu kosztów finansowych oraz o przychody operacyjne.

Sprawozdanie przyjęte zostało 13 głosami za (wszyscy radni FOL) przy 7 wstrzymujących się (radni KML).

Absolutorium dla Burmistrz

Zanim radni podjęli dyskusję nad udzieleniem absolutorium Burmistrz Miasta Luboń, Skarbnik Miasta Pan Mirosław Stromczyński ustosunkował się do niektórych uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zgłoszonych do sprawozdania z wykonania budżetu.

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Radny Łukasz Budzyński przedstawił Radzie wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrz z tytułu wykonania budżetu za 2022 r., który został pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Poznaniu.

Jako jedyny głos zabrał Radny Marek Samulczyk, który wrócił do kwestii projektów prac drogowych i zapytał, kiedy zrealizowany zostanie remont ul. Kopernika. Zgodnie z odpowiedzią Zastępcy Burmistrza Michała Popławskiego wnioski na dofinansowanie m.in. ul. Kopernika z programów rządowych zostaną złożone w tym roku, ale nie ma gwarancji, które projekty zostaną ostatecznie wybrane. Radny chciał także wiedzieć, czy istnieje zagrożenie, że obecne pozwolenia wygasną. Burmistrz uspokoił, że pracownicy Urzędu na bieżąco dbają o aktualność całej dokumentacji.

Głosowanie na udzieleniem absolutorium Burmistrz Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. zakończyło się takim samym wynikiem jak poprzednie: 13 głosów za, 7 wstrzymujących się.

Porozumienia w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

Kolejne punkty posiedzenia dotyczyły podjęcia trzech uchwał w sprawie zawarcia porozumień z Miastem Poznań i sąsiednimi gminami dotyczących organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji poznańskiej. Zmiany wynikły z konieczności uwzględnienia nowych uwarunkowań prawnych.

Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Radni powołali komisję do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych do wyboru na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2024-2027, w skład której weszli: Magdalena Woźniak, Paweł Wolniewicz, Teresa Zygmanowska, Michał Szwacki, Artur Wiśniewski, Marek Samulczyk, Iwona Kaczmarek, Bogdan Tarasiewicz oraz Krzyżostaniak Paweł.

Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Celem Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” jest zapewnienie usług wsparcia osobom w wieku powyżej 65 lat. Efektem ma być poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” z wykorzystaniem nowych technologii (opaska bezpieczeństwa).

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych

Dnia 1 czerwca (sobota) na zalewie „Kocie Doły” w Luboniu, Zarząd Koła PZW „Lubonianka” organizuje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *