Strona główna / Aktualności / LIV Sesja Rady Miasta – budżet Miasta na rok 2023

LIV Sesja Rady Miasta – budżet Miasta na rok 2023

15 grudnia 2022 r. odbyła się LIV Sesja Rady Miasta Luboń, której najważniejszym punktem była dyskusja i przyjęcie budżetu Miasta na rok 2023. Nie obyło się bez wymiany zdań między opozycyjnymi radnymi Koalicji Mieszkańców Lubonia, a Panią Burmistrz i Forum Obywatelskim Luboń.

Trudny budżet na 2023 rok

Już na początku debaty na temat nowego budżetu Pani Burmistrz podkreślała,  że samorządy w Polsce, w tym i Luboń, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji: wojna w Ukrainie i związany z tym kryzys paliwowy oraz inflacja istotnie wpłynęły na zwiększenie poziomu wydatków. Z kolei obostrzenia wdrażane w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 spowodowały załamanie gospodarcze i spadek dochodów, na które nałożyły się zmiany zasad opodatkowania, co spowodowało obniżenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Tworzenie budżetu staje się więc coraz trudniejsze. Mimo to miasto nie rezygnuje z najważniejszych planowanych inwestycji. Ma to być zatem najlepszy budżet na tak trudne czasy, który mimo ograniczeń (m.in. na kulturę) stara się wspierać wiele obszarów funkcjonowania Lubonia.

W 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 157 372 269,68 zł. Tak jak w poprzednich latach, najważniejszymi źródłami dochodów Miasta Luboń (ponad 26%) pozostają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). 12% to wpływy z podatku od nieruchomości, natomiast subwencja ogólna (oświatowa) stanowi 20% dochodów. Pojawiły się także środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ponad 21 mln zł).

Wydatki zaplanowano w kwocie 190 461 044,42 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie
47 866 997,85 zł. W strukturze wydatków bieżących największą pozycją są wydatki na oświatę w kwocie 67,96 mln zł. Drugą w kolejności pozycją są wydatki w dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska, prawie 34 mln zł.

Deficyt w kwocie 33 088 774,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych. Ponadto na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano
6 245 523,88 zł.

Największe planowane na przyszły rok inwestycje to: przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu (10 125 503 zł), zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego (8 199 672 zł), budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego (5 684 039 zł), budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4  (5 290 853 zł).

Radna Magdalena Woźniak zwróciła uwagę, że samorządy nadal czekają na uruchomienie środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie (2021-2027), które stanowić będą ważny zastrzyk finansowych na realizację strategicznych inwestycji w naszym mieście.

Krytycznie o budżecie wypowiadał się radny opozycji Marek Samulczyk, zarzucając m.in. zbyt duże planowane zadłużenie, które w kolejnych latach uniemożliwi realizację inwestycji oraz zablokuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne z powodu braku środków na zabezpieczenie wkładu własnego. Na niebezpieczeństwo przekroczenia w kolejnych latach indywidualnego wskaźnika zadłużenia zwracała również uwagę w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa. Ponadto radny poddawał w wątpliwość wysokość środków na organizację imprez miejskich, które w roku 2023 są przeszło o 100 tys. zł większe niż w 2022 i wynoszą 485 tys. zł. Jego zdaniem, w tak trudnym czasie powinno się zastanowić nad ilością imprez, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na pilniejsze zadania inwestycyjne. Burmistrz Dorota Franek była jednak zdania, że wydarzenia miejskie są ważnym elementem integracji mieszkańców Miasta i są przez nich oczekiwane.

Z kolei Radny Paweł Wolniewicz wyrażał swoje zadowolenie utrzymaniem wysokości wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej.

Budżet został przyjęty 13 głosami „za” i 7 „wstrzymującymi się” (radni Koalicji Mieszkańców Lubonia).

 Zmiana MPZP „Lasek Północny”

Podczas sesji radni przegłosowali zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Północ”, którego dotychczas obowiązująca wersja powstała w 2001 r. i nie była zgodna z nowymi przepisami i Studium. Nowe zapisy m.in. wymuszają mniejszą gęstość zabudowy, wydzielają teren dla usług sportowych i kultury oraz wprowadzają korekty w sieci drogowej. Jednocześnie odrzucono wszystkie uwagi mieszkańców zgłoszone do projektu.

Plany pomocy osobom uzależnionym na 2023 r.

Przyjęty został „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2023”, który dotyczy kontynuacji zadań z obszaru wsparcia dla osób, które borykają się z problemem nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych, z narkomanią, uzależnieniami behawioralnymi, przemocą w rodzinie. Służyć ma także reintegracji społecznej osób uzależnionych. Program jest adresowany do wszystkich mieszkańców Lubonia, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych, współuzależnionych, osób z grup ryzyka, dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi i narkomanii zawodowo. Porady udzielane są w „Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie” mieszczącym się przy ulicy Jana III Sobieskiego 65.

Środki na budowę PSZOK

Radni zgodzili się na pokrycie w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy wysokością opłat od mieszkańców, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zwiększonymi w związku z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Opieka nad lubońskimi bezdomnymi zwierzętami

W 2023 r. lubońskie bezdomne zwierzęta trafiać będą do schroniska dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Kobylepole 51. Radni zgodzili się na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań za kwotę 62 tys. zł zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Poprawki w regulaminie boisk sportowych

Radni doprecyzowali zapisy w regulaminach określających zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych, Stadionu Miejskiego oraz boiska przy ul. Szkolnej w Luboniu dotyczące godzin funkcjonowania. Ułatwi to administratorowi boisk egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie tych obiektów.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Nieprawdziwe zarzuty jednego z lubońskich KWW – banery w sądzie

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Obywatelskiego Luboń W związku z wytoczonym przez pana Jakuba Jackowskiego …

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

W piątek 1 marca 2024 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji władze …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *