Strona główna / Aktualności / XLVIII sesja Rady Miasta Luboń – bł. Edmund Bojanowski patronem Miasta Luboń

XLVIII sesja Rady Miasta Luboń – bł. Edmund Bojanowski patronem Miasta Luboń

W czwartek 21 lipca odbyła się ostatnia przed przerwą wakacyjną XLVIII sesja Rady Miasta Luboń.

Oprócz zwykłych uchwał dotyczących funkcjonowania naszego miasta w porządku obrad znalazło się oświadczenie w sprawie opinii do wniosku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny o ustanowienie bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń, który niedawno poddany był konsultacjom społecznym.

Skarga na działanie Burmistrz Lubonia

Pierwszym punktem obrad była skarga jednego z mieszkańców na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrz Miasta Luboń i pracowników Urzędu Miasta, naruszenie interesów skarżącego, a także przewlekłe załatwienie sprawy, poprzez odmowę dostępu do drogi publicznej ulic Rejtana i Traugutta w celu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji (kruszarnia). Po wnikliwej analizie wniosku radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznali go za niezasadny i odrzucili.

Miasto dopłaci z własnej kieszeni za zagospodarowanie odpadów

Radni zgodzili się także na pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych miasta, ponieważ środki z opłaty pobranej od mieszkańców okazały się niewystarczające. Konieczność dopłaty wynika ze zmiany w 2022 r. systemu rozliczeń za odbiór odpadów (przejście do ITPOK w Poznaniu), wzrostu cen paliwa i kosztów ogólnych oraz zwiększenia ilości odpadów.

Zwiększenie średniej ceny paliwa

Decyzją radnych rodzice dowożący swoje dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 mogą liczyć na większy zwrot kosztów dzięki podniesieniu średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Luboń (olej napędowy – 7,75 zł/l, benzyna Pb95 – 7,70 zł/l, autogaz LPG – 3,34 zł/l).

Zmiana regulaminów dla radnych i nauczycieli

Dokonano również niewielkiej zmiany w Regulaminie Etyki Radnego. Teraz radny będzie miał 14 dni na odwołanie się od stanowiska Komisji do Rady. Do porządku obrad dodano także punkt dotyczący wpisania do Regulaminu wynagradzania nauczycieli nowego stanowiska specjalisty – pedagoga specjalnego, które wprowadzone zostało do karty nauczyciela.

Zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej

Dynamiczna sytuacja finansowa miasta wymaga wprowadzania regularnych zmian do bieżącego budżetu, porządkujących i aktualizujących stan dochodów i wydatków. Także w lipcu dokonano korekt m.in. zwiększono kwotę na remont ul. Kościuszki o 1 mln zł.

W wyniku dotychczasowych zmian deficyt zwiększył się z 25,8 mln zł do ponad 32,8 mln zł, co zmusiło władze miasta do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na kwotę 14 383 267,10 zł.

Przy okazji dyskusji nad budżetem radny M. Samulczyk (KML) poruszył kwestię inwestycji, które z powodu cięć wypadły z harmonogramu w tym roku (np. ul. Żabikowska) i pytał, czy zrealizowane już remonty zostały rozliczone i czy zostały w związku z tym jakieś wolne środki, które można przerzucić na kolejne inwestycje.

Zamieszanie z dotacjami dla parafii

Kolejnym punktem obrad miało być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy lubońskich zabytkach. O dofinansowanie zgłosiły się dwie parafie: pw. św. Barbary oraz pw. św. Jana Bosko. Projekt uchwały zakładał podział środków: 10 000 zł dla św. Barbary i 30 000 zł dla św. Jana Bosko. Okazało się jednak, że radni na komisjach przyjęli inny podział (5 000 zł i 35 000 zł), na co zwrócił uwagę radny M. Samulczyk. Po chwilowej konsternacji i konsultacjach z prawnikiem, podjęto decyzję o przerwaniu obrad i pilnym zwołaniu Komisji Organizacyjno-Prawnej, która odrzuciła swoje wcześniejsze poprawki. Po wznowieniu obrad radni przyjęli podział środków zgodny z pierwotnym projektem.

Zgoda na wszczęcie procedury w sprawie ustanowienia bł. Edmunda Bojanowskiego Patronem Miasta Luboń

Ostatnim punktem obrad było przyjęcie oświadczenia w sprawie opinii do wniosku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny o ustanowienie bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń. Przypomnijmy, że wniosek ten na przełomie kwietnia i maja został poddany konsultacjom społecznym, w których 604 mieszkańców było za jego przyjęciem, a 155 było przeciwnych. W dyskusji radna M. Woźniak (FOL) zwróciła przytomnie uwagę, że liczbę oddanych odpowiedzi nie można traktować jako reprezentatywną (1,9%) biorąc pod uwagę, że w Luboniu mieszka ponad 30 000 osób. Szczególnie, że w mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych wypowiedzi zarówno pod względem samych konsultacji, jak i ich wyniku. Odmiennego zdania byli radni A. Bernaciak (FOL) i M. Samulczyk (KML), którzy z kolei domagali się uszanowania wyników głosowania. Ostatecznie radni zgodzili się na wszczęcie procedury ustanowienia bł. Edmunda Bojanowskiego Patronem Miasta Luboń (17 za, 3 wstrzymało się i 1 przeciw).

Niezadowoleni seniorzy

W wolnych głosach radny B. Tarasiewicz (KML) poczuł się zbulwersowany informacją o skardze z jaką lubońscy seniorzy zwrócili się do posła B. Wróblewskiego (PiS), który niedawno odwiedził nasze miasto. Seniorzy z domu „Senior-Wigor” narzekali, że ich siedziba została oddana na potrzeby uchodźców z Ukrainy i teraz muszą odbywać swoje zajęcia w Ośrodku Kultury, gdzie do sali trzeba wchodzić po schodach. Pani Burmistrz D. Franek uspokoiła, że sytuacja została już rozwiązana i seniorzy zgodzili się przenieść do Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie zapewniono im także niezbędny sprzęt.

Jednocześnie Pan radny zaproponował, aby skwerowi „sąsiedzkie tulipany” nadać imię Obrońców Wolnej Ukrainy.

Ponadto radny M. Samulczyk otrzymał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie ul. Kopernika. Prace projektowe dotyczące budowy tej drogi są na etapie uzgadniania z ZUDP oraz sporządzania projektu podziału działek pod przyszły pas drogowy.

Jakub Jackowski

Rafał Wojtyniak

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *