Strona główna / Aktualności / Wycinka drzew – listy od Czytelników

Wycinka drzew – listy od Czytelników

 

  • W marcu otrzymaliśmy od zaniepokojonego Czytelnika list dotyczący planowanej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” wycinki drzew. Oprócz informacji list zawierał również zdjęcia drzew i obwieszczenie wydane przez SML (treść poniżej).

 

„Spółdzielnia mieszkaniowa w Luboniu informuje, że na podstawie art. 83 Rozdział 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody, złoży wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew w Luboniu: Żabikowska 62 C-D, działka nr 13/66, ark.2 obręb Żabikowo – WIERZBA 1 szt., Osiedlowa 9, działka nr 27, ark.2 obręb Żabikowo – WIERZBA 1 szt., Osiedlowa 5-9, działka nr 27, ark.2 obręb Żabikowo – WIERZBA 3 szt., Żabikowska 54, działka nr 27, ark.2 obręb Żabikowo – ŚLIWA 2 szt. Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej www.smlubon.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń”.

 

Podejmując temat, zwróciliśmy się z zapytaniem do SML, czy w tej sprawie uzyskano już stosowną decyzję zatwierdzającą wycinkę ww. drzew oraz co jest powodem złożenia takiego wniosku przez SML? Czy jest już znany termin wycinki drzew i czy na ich miejscu zostaną posadzone nowe drzewa (kiedy)? Czy drzewa przeznaczone do wycinki zostały oznakowane? Wreszcie, czy znamy wiek drzew przeznaczonych do usunięcia, gdyż z listu nadesłanego przez Czytelnika wynika, że niektóre z nich mogą mieć około pół wieku. 

 

Za udzielenie informacji (zamieszczonych poniżej) dziękujemy Pani Renacie Wojciechowskiej specjaliście ds. administracji SM w Luboniu.

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu informuje, że dnia 09.02.2022 r. do Urzędu Miasta Luboń złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości SM. Dnia 25.02.2022 miała miejsce wizja lokalna przedstawiciela Urzędu, dotyczyła oględzin drzew wskazanych we wniosku, między innymi wierzb. Drzewa te mają pędy o grubości ponad 30 cm, na skutek dużego wiatru lub pioruna, kruche łatwo się rozłamują. Wierzby rosną przy ulicy i zabudowaniach, stanowią dodatkowe zagrożenie dla samochodów, pieszych i okolicznych budynków. Ponadto widoczne są na ich pniach owocniki grzybów oraz odpadająca kora z martwych części pnia. Drzewa przeznaczone do wycinki posiadają oznaczenia w postaci punktów, wykonane czerwoną farbą ekologiczną. Na dzień udzielanej odpowiedzi Spółdzielnia nie posiada decyzji Urzędu Miasta w sprawie wycinki, od niej uzależniony jest termin rozpoczęcie prac i wykonanie nasadzeń zastępczych/uzupełniających”. 

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu informuje, że dnia 21.03.2022 r. wpłynęła do Spółdzielni decyzja Burmistrza Miasta Luboń w sprawie wycinki drzew na naszych nieruchomościach. Zgodnie z orzeczeniem uzyskaliśmy zezwolenie na usunięcie: 1 szt. Wierzba biała (Żabikowska 62 C-D), 1 szt. Wierzba biała (Osiedlowa 9), 2 szt. Śliwa (Żabikowska 54). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji powyższego zakresu prac. W decyzji nałożony został na SM obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych w ilości sześciu szt. drzew liściastych, termin wykonania do końca czerwca 2023 r.”. 

 

SM w Luboniu nie uzyskała natomiast zgody na wycinkę trzech wierzb zlokalizowanych przy ul. Osiedlowej 5-9, działka nr 27, ark.2 obręb Żabikowo. W tym przypadku uzyskano zgodę jedynie na przycięcie ich koron. Poprosiliśmy o wypowiedź  Prezesa Zarządu SM – Piotra Konika, który stwierdził, że: „Każda decyzja o wycince drzew jest poprzedzona wizją lokalną pracowników Urzędu i Spółdzielni, a informacja w sprawie zamiaru wycinki drzew jest wywieszana na klatkach schodowych, tablicach informacyjnych na osiedlu oraz podawana na stronie internetowej spółdzielni (co najmniej miesiąc przed wydaniem decyzji). Jest to zgodna z przepisami forma konsultacji społecznej. Zamiary wycięcia większej grupy drzew np. pod miejsca postojowe są wcześniej konsultowane z mieszkańcami danego rejonu w formie ankiet. Jeśli większość mieszkańców nie wyraża na to zgody, Spółdzielnia odstępuje od zamiaru budowy parkingu. Tak było w przypadku planów budowy parkingu w rejonie bloków przy ul. Osiedlowej 46-48”.

(redakcja)

 

01,02    Wierzba, którą wycięto przy ulicy Osiedlowej 9, zlokalizowana blisko szkoły w pasie dużego ruchu pieszych. Podczas wizji lokalnej pracowników Spółdzielni „Lubonianka” oraz UML stwierdzono ślady wypróchnienia wewnątrz pnia (w miejscu rozgałęzienia konarów) oraz owocniki grzybów rosnące na pniach, które świadczą o rozkładzie drewna   fot. Zb. SML

 

  • Kolejny sygnał dot. wycinania drzew i krzewów w „Luboniance”, tym razem pochodził od mieszkańców ul. Kościuszki. Dotyczył wycięcia trzech drzew oraz przycięcia konarów kilku innych. Zbulwersowani mieszkańcy ubolewają, że nie ma już drzew, które dawały im jakże potrzebny w letni skwar cień oraz wytwarzały potrzebny tlen, nie mówiąc już o izolacji i pasie ochronnym, jaki stanowiły wzdłuż jednej z głównych magistrali naszego miasta.

 

Jak się dowiedzieliśmy od prezesa SM „Lubonianka”  Piotra Konika, drzewa m.in. dzika śliwa zostały wycięte na wniosek części mieszkańców spółdzielni (wycięcie nie wymagało zgody lubońskiego magistratu, ponieważ ich pnie na wysokości 5 cm nie przekraczały w obwodzie 50 cm), natomiast konary pozostałych drzew przycięto ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców podczas występujących coraz częściej orkanów. 

 

Warto wspomnieć, że m.in. przeprowadzanie wycinki drzew regulują zapisy Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. W przypadku nas interesującym, dotyczącym parametrów, dla których nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzew mówi Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

 

(PAW)

03   Teren zielony przed blokiem przy ul. Kościuszki 43 z widocznymi pniakami i gałęziami pozostałymi po wyciętych drzewach   fot. Paweł Wolniewicz

04   W sąsiedztwie bloku przycięto też korony i konary niektórych drzew  fot. Paweł Wolniewicz

 

Maciej Splisgart

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *