Strona główna / Aktualności / LXIII sesja Rady Miasta Luboń

LXIII sesja Rady Miasta Luboń

W ostatni czwartek października (26.10) odbyła się LXIII sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni przyjęli między innymi „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń na lata 2023-2025” oraz wystosowali apel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie przebiegającej przez nasze miasto drogi wojewódzkiej nr 430 (ul. Armii Poznań).

Finanse miasta

W pierwszej kolejności radni zajęli się kwestiami finansowymi i zatwierdzili zmiany w budżecie Miasta na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dochody Miasta w bieżącym roku wynoszą obecnie 185 860 482,42 zł, a wydatki 207 888 207,05 zł, co oznacza, że deficyt przekroczył 22 mln zł. Jednocześnie dług Lubonia to ponad 67 mln zł.

Radna Monika Nawrot (KML) pytała, która z odnóg ul. Długiej nie została (jak się okazało, przez niedopatrzenie urzędników) uwzględniona w projekcie budowy tej drogi. Z kolei Radny Marek Samulczyk dopytywał o wzrost wydatków na składki od wynagrodzeń w liceum (o 246 tys. zł) oraz o powód zmniejszenia środków na inwestycje dla przedszkola nr 5.

Nowa droga gminna

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia ul. Storczykowej (łącząca ul. Fiołkową z ul. Chabrową) do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Luboń – mimo negatywnej opinii Zarządu Powiatu. Drogi gminne stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

Aneks do umowy z Miastem Poznań dotyczącej odpadów niesegregowalnych

Miasto zawarło z Poznaniem umowę na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Lubonia, które spalane są w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. W związku z faktem, iż cena za przyjęcie tych odpadów oraz ich ilości różnią się w poszczególnych miesiącach, zaistniała konieczność zmiany sposobu rozliczania dotacji za zagospodarowanie śmieci z okresu rocznego na miesięczny. Radni wyrazili zgodę na zawarcie aneksu do umowy z Miastem Poznań określającego nowe warunki.

Miasto dofinansuje koszty gospodarowania odpadami z własnej kieszeni

Ponieważ środki pozyskane z opłat od mieszkańców za tzw. „wywóz śmieci” są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miasta zdecydowała, że deficyt w 2024 r. szacowany na ok. 300 tys. zł pokryty zostanie z dochodów własnych. Jednocześnie Pan Burmistrz Michał Popławski zapewnił Radnego Marka Samulczyka, że ewentualna nadwyżka uzyskana w tym roku przeznaczona zostanie na pokrycie przyszłorocznego niedoboru.

Najem pomieszczeń miejskich

Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat dwóch pomieszczeń o powierzchni 17,05 m² i 32,20 m² w budynku przy ul. Poniatowskiego 20. Będzie w nich prowadzona działalność gospodarcza (usługi prawnicze oraz biuro rachunkowe).

Walka z osteoporozą

W latach 2023-2025 realizowany będzie w Luboniu „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń”.

Osteoporoza to choroba metaboliczna kości, charakteryzująca się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. W obliczu zachodzących zmian demograficznych podejmowanie działań zapobiegawczych w odniesieniu do osteoporozy jest niezbędne i ma na celu ograniczenie zarówno kosztów ponoszonych przez samych pacjentów, jak i przez systemy ochrony zdrowia. Głównym celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród uczestników programu. W ramach programu przewiduje się szkolenia personelu medycznego oraz działania skierowane do osób powyżej 65 roku życia: informacyjno-edukacyjne, ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX, pomiar BMD za pomocą DXA, wizyty lekarskie.

Apel do Marszałka

Radni zdecydowali się wystosować apel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wsparcia działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Lubonia, zmniejszenia negatywnego wpływu drogi na otoczenie oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Armii Poznań – drodze wojewódzkiej nr 430. Apel związany jest odmową wydania zgody na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, co wpływa niekorzystnie nie tylko na komunikację w tej części Lubonia, ale także na bezpieczeństwo ruchu i stan środowiska.

Stanowisko wobec prośby Pełnomocnika Rządu

W połowie sierpnia do Rady Miasta wpłynęło pismo Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pana Arkadiusza Mularczyka, w sprawie godnego upamiętnienia 84. rocznicy brutalnej i nieuzasadnionej agresji Niemiec na Polskę. Po analizie sugestii pełnomocnika Komisja Organizacyjno-Prawna przygotowała stanowisko Rady, które radni przyjęli.

Radni Bogdan Tarasiewicz (KML) i Paweł Wolniewicz (FOL) byli zdania, że Rada Miasta powinna jednak podjąć uchwałę wyrażającą poparcie dla starań rządu zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne od Niemiec.

Jakub Jackowski

 

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *