Strona główna / Aktualności / LV Sesja Rady Miasta

LV Sesja Rady Miasta

W ostatni czwartek stycznia (26.01) odbyła się LV sesja Rady Miasta. Obrady dotyczyły głównie aktualizacji lub zmian stawek opłat pobieranych i udzielanych przez Miasto w 2023 r. oraz regulacji związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych, które zostały wymuszone zmianą zapisów ustawy Prawo wodne.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

AQUANET S.A. przedłożyła radnym do zaakceptowania korektę „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2023-2026”. Plan określa w szczególności: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zgodnie z przyjętymi zapisami łączna wysokość nakładów na inwestycje w latach 2023-2026 wyniesie 1 082 000 000,00 zł, z czego na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie Lubonia przeznaczonych będzie 9 276 000,00 zł.

 Aktualizacja stawki za zwrot kosztów przewozu dzieci do szkół i placówek oświatowych

Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury spowodowała konieczność podjęcie uchwały w sprawie stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu do celów ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Od lutego stawki te wynosić będą odpowiednio: samochód osobowy, pojemność skokowa silnika do 900 m3 – 0,89 zł;  samochód osobowy, pojemność skokowa silnika powyżej 900 m3 – 1,15 zł; motocykl – 0,69 zł; motorower – 0,42 zł.

Nowa stawka za usługi opiekuńcze

Radni ustalili nową stawkę bazową za jedną godzinę świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, która w 2023 r. wynosić będzie 33,90 zł. Zgodnie z zasadami programu „Opieka 75+”, gmina może ubiegać się o dofinansowanie ponoszonych kosztów usług realizowanych dla osób powyżej 75 roku życia w wysokości 60% stawki bazowej uchwalonej przez Radę Miasta. Usługi świadczy firma Gwarant, która wygrała przetarg.

 Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku

W związku ze zmianami w ustawie Prawo wodne radni zobowiązani byli do przyjęcia zmian w zapisach „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń”. Dotyczą one głównie kwestii częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zasad usuwania nieczystości ciekłych w naszym mieście.

Jednocześnie ta sama ustawa wprowadziła konieczność aktualizacji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W 2023 r. górne stawki wynosić będą: za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktów zlewnych – 50 zł brutto za 1 m3; za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktów zlewnych w wysokości 200 zł brutto za 1 m3.

 Zasłużeni dla Miasta Luboń

Radni głosowali także w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w działalność na rzecz naszego miasta. W tym roku odznaczenie otrzymają: ks. kan. Bernard Cegła, proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Luboniu; Elżbieta Stefaniak była dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu i aktywna działaczka środowiska seniorów; Wanda Suleja-Kot, emerytowana nauczycielka SP4 w Luboniu, była radna miejska oraz członkini Lubońskiej Rady Seniorów; Stanisław Budka właściciel firmy piekarsko-cukierniczej „Anika”, działacz społeczny i sportowy.

Współpraca z sąsiednimi gminami

Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 78 740,00 zł na pokrycie części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień. Jak poinformowała Pani Burmistrz Dorota Franek w minionym roku z usług izby skorzystało 106 mieszkańców naszego miasta.

Radni wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Mosina dotyczącego kierowania mieszkańców Lubonia do Środowiskowego Domu Pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Mosinie w 2023 roku. W placówce zarezerwowano trzy miejsca dla naszego miasta.

Skarga, wolne głosy i pytania

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za bezzasadną skargę grupy mieszkańców o przywrócenie historycznego przebiegu ul. Kajakowej. Radny Marek Samulczyk przekazał informacje ze swojej wizji lokalnej w tym miejscu i podkreślił, że obecny przebieg tej drogi umożliwia dotarcie nad Wartę, ale konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do ścieżki pieszo-rowerowej oraz usunięcie nawiezionej ziemi.

Radna Magdalena Woźniak prosiła o informacje od Pani Burmistrz na temat efektów jej spotkań z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich (w sprawie przebudowy skrzyżowania na drodze 430/ul. Armii Poznań), wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (inwestycje strefowe i wsparcie dla przedsiębiorstw) oraz Starostwem Powiatowym (na temat środków z Polskiego Ładu).

W wolnych głosach radny Bogdan Tarasiewicz zwrócił uwagę, że w czasie obchodów 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na budynku Urzędu ani na placu E. Bojanowskiego nie wywieszono flag powstańczych, co jego zdaniem jest dużym przeoczeniem.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *