Strona główna / Aktualności / Luboń pomaga Ukrainie

Luboń pomaga Ukrainie

W obliczu nieszczęścia, jakiego doznaje obecnie Ukraina wskutek działań wojennych, mieszkańcy Lubonia wykazali się dużą empatią i chęcią niesienia pomocy. Odzew, na zorganizowaną pod patronatem władz miejskich zbiórkę, był ogromny i przerósł nasze oczekiwania. Zgromadzone dary to przede wszystkim żywność, środki higieniczne, środki czystości, artykuły dla dzieci i niemowląt, słodycze, odzież, pościele, koce, leki, opatrunki. Produkty te są na bieżąco rozdzielane wśród uchodźców z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w naszym mieście.

 

Pomoc dla uchodźców

Kwestie pomocy uchodźcom z Ukrainy reguluje ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Wprowadzone w ustawie rozwiązania dają możliwość udzielenia systemowej pomocy ukraińskim obywatelom przebywającym w Polsce od 24 lutego 2022 r., czyli od dnia wybuchu wojny z Rosją. Ich pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc właśnie od 24 lutego br.

Podstawą do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy jest nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. Otrzymuje się go w trybie specjalnym na podstawie wniosku zawierającego podstawowe dane, w tym fotografie, a także odciski palców. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, ale także Karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest nadanie go na podstawie stosownego oświadczenia wnioskodawcy. Wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany, który ułatwia dostęp do świadczeń publicznych online. PESEL nadawany jest w Urzędzie Miasta Luboń. Obywatelowi Ukrainy zapewnia się nieodpłatne wykonanie fotografii.

Na podstawie specustawy Ukraińcowi, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wniosek o jego wypłatę składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem w ośrodku pomocy społecznej.

W celu zapewnienia wsparcia materialnego rodzinom ukraińskim ustawa przewiduje, że mają one prawo do takich świadczeń jak tzw. 500+, 300+, do rodzinnego kapitału opiekuńczego, dopłat do żłobka, zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej.

Wnioski o 500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy składa się wyłącznie elektronicznie do ZUS, poprzez swój profil na portalu PUE ZUS. Na stronach ZUS znajdują się szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące składania wniosków. Obywatele Ukrainy mieli możliwość skorzystania z pomocy pracowników ZUS podczas ich dyżuru w siedzibie MOPS 25 marca. Ponadto w weekend 26-27 marca oddziały ZUS w Poznaniu miały kilkugodzinne dyżury przeznaczone tylko i wyłącznie na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Nie warto zwlekać z formalnościami, bowiem prawo do świadczeń będzie ustalane, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru osób uprawnionych do wsparcia na podstawie specustawy, prowadzonego przez komendanta głównego Straży Granicznej.

Świadczenie wychowawcze, czyli 500+, przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia i jest wypłacane niezależnie od sytuacji majątkowej. Z kolei 300+ to przyznawane raz w roku świadczenie z rządowego programu „Dobry start”. Jest przeznaczone dla uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski, na podstawie których świadczenie jest przyznawane, będą przyjmowane od początku lipca do końca listopada.

Uciekający przed wojną uchodźcy mają także prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Świadczenie jest przyznawane na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca. Całkowita jego wartość to maksymalnie 12 tys. zł i jest wypłacana w miesięcznych transzach, po 500 lub 1 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Świadczenia rodzinne to przede wszystkim zasiłki i dodatki do nich. Ich przyznanie jest uzależnione od dochodu. Zasiłki rodzinne przyznaje gmina. W Luboniu należy się o nie zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Źródlanej 1. Zgodnie ze specustawą przy obliczaniu dochodu rodziny nie będzie się uwzględniać członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium dochodowe uprawniające do takiego wsparcia wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami – 764 zł. Świadczenia, np. 500+, nie są wliczane do dochodu, a nieznaczne przekroczenie progu spowoduje, że świadczenie będzie przyznane, ale w niższej wysokości. Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka objętego wsparciem. Rodzic może ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego – m.in. z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1 000 zł czy z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko.

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się także o świadczenia z pomocy społecznej. Prawo do takiego wsparcia mają jednak tylko najubożsi. Obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składają oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia.

Na podstawie przepisów specustawy oraz ustawy o pomocy społecznej rodzina z Ukrainy może zostać objęta pomocą także w formie pokrycia kosztów dożywiania dziecka w szkole, żłobku i przedszkolu.

Specustawa zagwarantowała również każdemu obywatelowi Ukrainy legalnie przebywającemu w Polsce dostęp do opieki zdrowotnej i rynku pracy.

Z kolei dla osób przyjmujących obywateli z Ukrainy, które zapewniły uchodźcom po 24 dniu lutego zakwaterowanie i wyżywienie, specustawa gwarantuje wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na osobę za każdy dzień udzielonego wsparcia, nie dłużej niż przez 60 dni. Pieniądze będą przyznawane od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach uchodźców, nie wcześniej niż od 24 lutego. Świadczenia te wypłacane są z dołu. W Luboniu wnioski o ten rodzaj wsparcia należy składać w ośrodku pomocy społecznej.

(MOPS)

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej zgromadzono tony artykułów przekazanych przez nie tylko lubonian, dla uchodźców z Ukrainy
fot. Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Podsumowanie działań referatu profilaktyki Straży Miejskiej w Luboniu

„Jesteśmy i działamy dla was” to zadanie, które realizujemy już od ponad czterech lat, mając …

Wędrowanie z plecakiem pełnym dobra

Życie prowadzi każdego z nas różnymi ścieżkami. Lubonianin Paweł Zaremba postanowił swoją życiową wędrówkę połączyć …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *