Strona główna / Aktualności / Sesje Rady Miasta – XXIX oraz XXX

Sesje Rady Miasta – XXIX oraz XXX

Relacje z XXIX oraz XXX Sesji Rady Miasta

XXIX Sesja Rady Miasta Luboń

28 stycznia odbyła się XXIX Sesja Rady Miasta w trybie zdalnym ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne.

Głównym punktem obrad była dyskusja nad przyjęciem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2021”.

Program obejmuje działania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnień oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych i oparty jest na wynikach badań ankietowych ujętych w „Diagnozie Lokalnych Zagrożeń Społecznych – Luboń 2019”.

Jak wynika z lektury programu, głównym celem, jaki stawia sobie Miasto, jest ograniczenie występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz nowych problemów społecznych, bezpośrednio z nimi związanych, a także profilaktyka zagrożeń ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Realizacji tego zamierzenia mają służyć działania obejmujące:

  1. Prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie występujących problemów związanych z używaniami;
  2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych i uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy;
  3. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia, pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i prawnej;
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i innych grup pomocowych, służącej rozwiązaniu problemów związanych z używaniami;
  5. Prowadzenie działań mających na celu przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Podjęto także uchwałę o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 r. Punktu Przedszkolnego “Trójeczka” w Luboniu, co sankcjonuje jedynie stan faktyczny, gdyż już obecnie nie uczęszcza do niego żadne dziecko.

Kwotę ponad 56 000 zł Miasto przekazało Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, które polega na prowadzeniu izby wytrzeźwień, z której korzystać będą mieszkańcy Lubonia.

W związku ze zrzeczeniem się mandatu członka Lubońskiej Rady Seniorów przez pana Jana Kaczmarka na wolne miejsce powołano panią Zdzisławę Piskorz, która wskazana została przez Lubońskie Towarzystwo Kulturalne.

W ramach pomocy lubońskim firmom, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa, Rada Miasta podjęła decyzję o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości za okres IV-VI 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

Radni odrzucili także dwie petycje, które wpłynęły do Urzędu Miasta w sprawie zobowiązania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak podano w uzasadnieniu, tego typu żądania nie leżą w kompetencji organów gminy.

Na koniec przyjęto kilka poprawek do tegorocznego budżetu miasta, między innymi zwiększono o 40 000 zł składkę do Stowarzyszenia Metropolia Poznań na wkład własny do projektu mającego na celu zakup sprzętu dla szpitali z oddziałami covidowymi, przeniesiono kwotę 770 000 zł z projektu „Budowa skateparku na Wzgórzu Jana Pawła II w Luboniu” na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni” oraz zabezpieczono kwotę 5 500 zł na ekwiwalent mundurowy dla nowego strażnika miejskiego.

W wolnych głosach Pan Radny Marek Samulczyk przeprosił za swoją wypowiedź z grudniowej sesji Rady Miasta, że finanse w spółce LOSIR nie są prowadzone w sposób właściwy.

Jakub Jackowski

 

XXX Sesja Rady Miasta – nowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz dofinansowanie wymiany „kopciuchów”

25 lutego odbyła się XXX Sesja Rady Miasta Luboń. Wśród podjętych uchwał znalazły się trzy dotyczące zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Teren w Górnym Lasku w rejonie ul. Sobieskiego 65, na którym zlokalizowane było dotychczas przedszkole publiczne, zmieni swoje przeznaczenie na placówkę wsparcia dziennego oraz filię Biblioteki Miejskiej i prowadzoną przez nią działalność kulturalną. Druga zmiana dotyczy nowego planu dla Lasku Północ (obszar w obrębie ul. Nowiny, ul. Traugutta, ul. Buczka, ul. Poznańskiej oraz projektowanej tzw. Drogi Południowej), którego obecna wersja pochodzi z 2001 r. Ostatnia korekta związana jest z obszarem „Za autostradą”. W tym przypadku przedmiotem zmiany planu były ustalenia dotyczące zasad podziału i zagospodarowania nieruchomości (wprowadzenie minimalnej wielkości działki, której zabrakło w obecnej wersji z powodu omyłki urzędników), ochrony akustycznej terenów oraz zagospodarowania pasa drogowego ul. Żabikowskiej w celu umożliwienia rozwoju systemu transportu publicznego.

Rada Miasta przyjęła także zasady udzielania dotacji celowej w latach 2021-2023 na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (kocioł c.o. węglowy poniżej klasy 5 niespełniający wymagań normy PN-EN 303-5:2012) na proekologiczne urządzenia grzewcze. O wsparcie w wysokości 70% poniesionych kosztów (ale do wysokości 5 000 zł) będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy. Wnioski będzie można składać w terminie od 30 marca do czasu wyczerpania środków finansowych w danym roku, jednak nie później niż do 30 kwietnia.

Decyzją radnych kwotę 25 000 zł Miasto Luboń przekazało Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Radni ustalili także nową stawkę za godzinę świadczonych usług opiekuńczych (w ramach Programu Opieka75+), która w 2021 roku wyniesie 24,98 zł.

Przyjęto także nowy podział kompetencji poszczególnych komisji Rady Miasta porządkujący przedmiot ich działania, wyeliminowano dublowanie obowiązków oraz  usunięto zapisy już nieobowiązujące.

Tradycyjnie dokonano korekt budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W części przeznaczonej na pytania radnych Pan Marek Samulczyk w imieniu mieszkańca prosił o informacje, dlaczego w tym roku nie stworzono w naszym mieście lodowiska (zawiniły warunki pogodowe) oraz czy to prawda, że teren boiska zostanie wydzierżawiony na potrzeby placu manewrowego dla kierowców (na razie nie, ale rozmowy trwają). Z kolei radny Hieronim Gawelski pytał o remont ulicy Wiejskiej, którego rozpoczęcie się opóźnia.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *