Strona główna / Aktualności / Wywiad z Małgorzatą Machalską
MAŁGORZATĄ MACHALSKA

Wywiad z Małgorzatą Machalską

Wywiad z Małgorzatą Machalską kandydatką na Burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Obywatelskie Luboń.

„Gazeta Lubońska”: Proszę przedstawić swoją postać.

Małgorzata Machalska: Jestem mężatką, mam 56 lat, jestem matką trojga dzieci, mgr prawa na UAM w Poznaniu, radcą prawnym OIRP w Poznaniu. Byłam radną Rady Miasta Luboń kadencji 2010-2014, natomiast obecnie jestem burmistrzem Miasta Luboń od 2014 r. oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Poznań, społecznikiem.

„GL”: Co skłoniło Panią do ubiegania się o stanowisko burmistrza naszego miasta?

M.M.: Odpowiadając na podobne pytanie w 2014 r. stwierdziłam: „wiem, że można więcej”, co udowodniłam przez cztery lata pierwszej kadencji i dlatego w 2018 roku z pełnym przekonaniem mówiłam, że jestem „burmistrzem, której można zaufać”. Rozmawiając z mieszkańcami, których spotykam na ulicy, w parku, w sklepie, urzędzie, szkołach słyszę, że przez kolejne pięć lat nie zawiodłam tego zaufania. Jest wiele spraw w Luboniu, które są nadal niedokończone, za których kontynuację czuję się odpowiedzialna. Mam kolejne plany realizacji potrzebnych nam inwestycji. Chcę nadal pracować dla Lubonia. Dotychczasowe, widoczne w Mieście efekty mojej pracy potwierdzają wiarygodność moich obietnic, pewność i sprawność w działaniu. Dlatego zdecydowałam się kandydować na kolejną kadencję z hasłem „Pewny wybór dla Lubonia”.

„GL”: Jakie doświadczenie i kwalifikacje czynią Panią odpowiednim kandydatem na to stanowisko?

M.M.: Jestem z zawodu radcą prawnym, co bardzo pomaga w codziennej pracy w samorządzie, która wymaga znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa. Byłam cztery lata radną Rady Miasta, dlatego umiem współpracować z radnymi. Od dziewięciu lat jestem burmistrzem i znam się na swojej pracy, której efekty np. nowe drogi, zieleń, zmodernizowane budynki, widać w każdej części Miasta. Dobrze współpracuję z naszymi sąsiadami, w tym z Poznaniem. Moje kompetencje zostały docenione w środowisku samorządowym, gdzie pełnię funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Od 38 lat jestem społecznikiem zaangażowanym w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, dlatego umiem z troską odpowiadać na potrzeby każdego mieszkańca, który wymaga pomocy. Od urodzenia mieszkam w Luboniu, chodziłam tu do przedszkola, szkoły, najpierw ja, potem moje dzieci, dzięki temu znam środowisko Lubonia i jego oczekiwania. Wiem, czego nam potrzeba, wiem jakie mamy możliwości i potrafię wykorzystywać narzędzia niezbędne do realizacji tych potrzeb. Dobrze sobie radzę w zarządzaniu zespołem urzędników oraz współpracując z dyrektorami jednostek i prezesami spółek miejskich.

„GL”: Jakie jest Pani dotychczasowe zaangażowanie i sukcesy w działaniach na rzecz mieszkańców, miasta czy samorządu lubońskiego?

M.M.: Angażowałam się w pracę dla społeczności Lubonia na długo, zanim zostałam samorządowcem. Pracowałam społecznie w radach rodziców, w tym jako przewodnicząca, w lubońskich przedszkolach i szkołach, do których uczęszczały moje dzieci. Organizując festyny skutecznie zdobywaliśmy fundusze na doposażanie tych placówek. Od 2014 r. jako radna, przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej, skupiłam się na bezpieczeństwie m.in. inicjując powstanie mapy miejsc niebezpiecznych w Luboniu. Z sukcesem pracowałam nad wdrożeniem Programu Karta Dużej Rodziny i Programu stypendialnego wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, byłam współinicjatorką stworzenia Lubońskiej Rady Seniorów. 

Jako Burmistrz pracuję z pełnym zaangażowaniem od dziewięciu lat. Nie ma dla mnie znaczenia dzień tygodnia, pora dnia, a czasem nawet nocy. Wymierne efekty mojej pracy łatwo dostrzec w Luboniu. Dzięki staraniom kierowanego przeze mnie zespołu uzyskaliśmy ponad 94 miliony złotych dofinansowań z UE i środków krajowych. Pozwoliło to na zwiększenie średnio o 100% corocznego budżetu na inwestycje i np. na przyspieszenie budowy dróg. Kiedy zaczynałam pracę burmistrza w Luboniu było 60% dróg gruntowych i tylko 40% utwardzonych. Dziś, wliczając trwające lub za chwilę mające się rozpocząć budowy, będziemy mieli 65% dróg utwardzonych, przy 35% dróg gruntowych. Łączna długość wybudowanych i wyremontowanych dróg w ciągu moich dwóch kadencji, z uwzględnieniem inwestycji, których realizacja rozpocznie się w tym roku, przekracza 14 km. Moim sukcesem są nowe tereny zielone o powierzchni 12 ha, które powstały w ponad 70 miejscach, w każdej części Lubonia. To ponad 1 500 nowych drzew, 22 000 krzewów, tysiące bylin i łąki kwietne. Po mieście jeździ dziś 13 nowych niskoemisyjnych autobusów, możemy zaparkować samochód na nowym parkingu przy dworcu kolejowym, przesiadając się na pociąg, który odjeżdża z Lubonia w godzinach szczytu, co 20 minut. Nasze dzieci uczą się w zmodernizowanych i rozbudowanych, nowoczesnych szkołach.
„GL”: Jakie są Pani główne cele i priorytety, jeśli zostanie Pani wybrana na burmistrza?

M.M.: Moim głównym celem jest utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju miasta. Priorytetami pozostaną budowa dróg i rozwój transportu publicznego. Planuję rozbudowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Budując przejście podziemne od ul. Armii Poznań, ułatwimy korzystanie z dworca wielu mieszkańcom wschodniej części Miasta. Nadal będę inwestowała w zieleń, m.in. tworząc nowy park miejski. Będzie to drugi największy utworzony teren zielony w naszym mieście. Niemniej ważna jest także oświata. Rozpoczęłam już prace nad budową nowego obiektu dla przedszkola nr 5. Wciąż chcę też unowocześniać pozostałe placówki edukacyjne, a także dbać o zdrowie i kondycję psychiczną najmłodszych lubonian w utworzonym przeze mnie Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie.

„GL”: Jak zamierza Pani zarządzać finansami miasta w taki sposób, aby zapewnić równowagę między potrzebami społecznymi, a odpowiedzialnością finansową?

M.M.: Zamierzam zarządzać finansami, tak jak do tej pory, rozsądnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie. A zachowanie równowagi, o której Pan mówi, nie jest takie proste. Zawsze potrzeby będą większe aniżeli nasze możliwości ich zaspokojenia. W ostatnich latach wysoko podniosłam poprzeczkę poziomu realizowanych inwestycji i jakości oferowanych przez Miasto usług, co dodatkowo spowodowało wzrost oczekiwań. Informując o rozpoczęciu budowy danej drogi, czytam kilka, kilkanaście pytań typu: a kiedy moja droga? Uruchamiając kolejny program społeczny, mam świadomość, że nasza oferta jest cały czas porównywana z ofertą półmilionowego Poznania.

Budżet Miasta nie jest z gumy, podobnie jak nasze budżety domowe. W naszych domach potrzeby, oczekiwania i marzenia członków rodziny bardzo często przekraczają nasze możliwości finansowe. Trzeba wówczas wybierać, zaspokajając przede wszystkim te najważniejsze. Podobnie jest w mieście. Wydawanie pieniędzy publicznych z budżetu miasta jest ściśle określone zasadami prawa i uwarunkowane wysokością naszych dochodów. Mając na uwadze bardzo trudną dziś sytuację finansową samorządów, musimy się liczyć z tym, że na zaspokojenie części naszych potrzeb, będziemy musieli nadal poczekać.

„GL”: W jaki sposób planuje Pani angażować się wespół z mieszkańcami w sprawy miasta i słuchać ich potrzeb oraz opinii?

M.M.: Zawsze wsłuchuję się w głosy mieszkańców. Wykorzystam i rozwinę te formy współpracy z mieszkańcami, jakie do tej pory realizowałam. Będę z nimi konsultowała najważniejsze kwestie o zasięgu ogólnym i utrzymam zasadę uzgadniania z mieszkańcami projektu budowy drogi, przy której mieszkają. Będę, jak dotychczas, odpowiadała na kierowane do mnie pytania, uwagi, wnioski, interpelacje. Nadal, zarówno ja, jak i moi zastępcy, będziemy czynnie uczestniczyli we wszystkich pracach komisji i sesji Rady Miasta. Rozwinę współpracę z funkcjonującymi w Luboniu radami: Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów, Radą Gospodarczą. Będę kontynuowała Luboński Budżet Obywatelski, realizując zwycięskie projekty mieszkańców i ogłaszając jego kolejne edycje. Nie ustanę w promowaniu wspólnych akcji np. sadzenia roślin, dbania o porządek. Z przyjemnością będę odpowiadała na zaproszenia na spotkania organizacji czy nieformalnych grup. Utrzymam z mieszkańcami stały kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych. Cenię tę formę za możliwość szybkich i żywych interakcji. Pracuję dla Mieszkańców, dlatego słuchanie ich głosów, to dla mnie podstawowe narzędzie, które ułatwia podejmowanie decyzji. Nadal będę promowała i zachęcała mieszkańców aby aktywnie współdecydowali o mieście.

„GL”: Jakie działania podejmie Pani, aby poprawić infrastrukturę naszego miasta?

M.M.: Historia pozyskanych przeze mnie i mój zespół środków zewnętrznych (94 mln zł) uwiarygadnia mój plan dalszej rozbudowy infrastruktury. Sam budżet Lubonia nigdy by nie udźwignął takich inwestycji jak budowa ul. Wschodniej, Rydla, remont ul. Kościuszki czy Żabikowskiej. Będę nadal zdobywała pieniądze rządowe i środki z UE, by móc budować drogi, nowy budynek przedszkola nr 5, przejście podziemne od ul. Armii Poznań do dworca kolejowego, czy sfinansować powstanie parku i nowych terenów zielonych.

„GL”: Jakie są Pani plany dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w naszym mieście?

M.M.: Ochrona środowiska już od pierwszej kadencji była jednym ze strategicznych kierunków mojego działania. Luboń jako pierwszy w powiecie poznańskim zaoferował swoim mieszkańcom dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania. Planuję rozwijać programy przeciwdziałania smogowi, suszy i skutkom nawalnych deszczy oraz programy błękitno-zielonej infrastruktury. Będę dofinansowywać wymianę pieców i montaż zbiorników na deszczówkę, promować stacje ładowarek elektrycznych, realizować zielone ściany i dachy, stacje oczyszczania powietrza i małą retencję.

Planując rozwój miasta, opieram się na przyjętej w 2019 r. w naszej strategii rozwoju wizji miasta nowoczesnego, w którym potrzeby mieszkańców i gospodarki są równoważone z wymaganiami środowiska przyrodniczego. Miasta, w którym kładzie się nacisk zarówno na rozwój infrastruktury, edukacji jak i kultury. Dlatego planuję nie tylko budowę dróg czy modernizację szkół, ale również imprezy miejskie, na których mamy okazję się wspólnie spotkać i poznać. Wiem jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców, dlatego będę rozwijać Centrum Organizacji Pozarządowych i dbać o wydarzenia oraz miejsca, w których się integrujemy, budując nasze poczucie tożsamości lokalnej.

„GL”: Jakie kroki podejmie Pani w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców?

Rozbuduję system monitoringu miejskiego i zacieśnię współpracę Straży Miejskiej, Policji i innych służb. Podejmę zdecydowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i drogach rowerowych, utworzę nowe ścieżki rowerowe. Rozwinę edukację i promocję bezpiecznych zachowań w domu, na ulicy, w Internecie, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Poprzez dobrze funkcjonujący w Luboniu system opieki społecznej nadal będę dbała o potrzeby materialne osób, które wymagają takiej pomocy. Samotnym seniorom zapewnię pomoc w trudnych dla nich momentach życia, dzięki np. takim programom jak Korpus Wsparcia Seniora. Dorosłym, dzieciom i młodzieży, która wymaga opieki psychologicznej zapewnię bezpłatne wsparcie terapeutów w prężnie funkcjonującym Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie. Jestem przekonana, że wszystkie te działania społeczne wpłyną pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy w chwilach trudnych w ich życiu będą wiedzieli, że nie są pozostawieni sami sobie.

Dziękuję za możliwość udzielenia odpowiedzi na te pytania. Mam nadzieję, że dzięki temu zachęcę Mieszkańców do aktywnego udziału w życiu Miasta.

Wywiad przygotował i przeprowadził Paweł Wolniewicz

Foto. Paweł Wolniewicz

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Przystanek Europa w Luboniu

1 z 8 Przystanków Europa z okazji XX. – lecia Polski w UE odbędzie się …

Dyżury radnych RML w kwietniu

W I i III poniedziałek miesiąca od godz. 16 do 18 we wszystkich rejonach Lubonia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *