Strona główna / Aktualności / Rekrutacja do lubońskich przedszkoli publicznych

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli publicznych

 

Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwała elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2024/2025.

W rekrutacji udział biorą przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Luboń:

 • Przedszkole nr 1 „Pogodne Przedszkole” ul. Sobieskiego 65A w Luboniu,
 • Przedszkole nr 5 „Weseli Sportowcy” ul. Osiedlowa 19 w Luboniu;

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Poniatowskiego 16 w Luboniu,
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 (w Zespole Szkół w Luboniu) ul. Dąbrowskiego 2a,

a także przedszkola publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto Luboń:

 • Przedszkole nr 4 „Małe Talenty” ul. Kołłątaja 21A w Luboniu,
 • Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 w Luboniu, 
 • Przedszkole „Tęczowa Kraina” ul. Okrzei 49 w Luboniu,
 • Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A w Luboniu,
 • Przedszkole „U 7 Krasnoludków” ul. Dworcowa 7 oraz ul. Buczka 21D w Luboniu,
 • Przedszkole nr 10 „Czarodziejscy.pl” ul. Kopernika 10A w Luboniu,
 • Przedszkole nr 7 „Fantazja” ul. Chudzickiego 16 w Luboniu. 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/ 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

od 26.02.2024 r. godz. 8.00 do 08.03.2024 r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 22.03.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 22.03.2024 r. od godz. 13.00 do 28.03.2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

– 09.04.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice po zalogowaniu się do systemu lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

od 09.04.2024 r. (od godz. 13.00) – procedura odwoławcza.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

– 06.05.2024 r. godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

– od 06.05.2024 r. od godz. 12.00 do 13.05.2024 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 20.05.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 20.05.2024 r. od godz. 13.00 do 24.05.2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

– 03.06.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice po zalogowaniu się do systemu lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

od 03.06.2024 r. (od godz. 13.00) – procedura odwoławcza.

28.06.2024 r. godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2023/2024 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego

przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6-letnie (rocznik 2018) objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci (urodzone w roku 2021 i starsze), zamieszkałe w Luboniu, biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w

ustawie Prawo oświatowe, dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

4) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

UML

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Przystanek Europa w Luboniu

1 z 8 Przystanków Europa z okazji XX. – lecia Polski w UE odbędzie się …

Dyżury radnych RML w kwietniu

W I i III poniedziałek miesiąca od godz. 16 do 18 we wszystkich rejonach Lubonia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *