Strona główna / Aktualności / Nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwało elektroniczne zgłoszenie do klas I w obwodowych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń, na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/ 

Informacje ogólne: 

Do klas I przyjmowane są: 

 dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

 

 dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

Zasady przyjęć: 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (podania). 

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

Kandydaci spoza obwodu 

kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie 

 

wybranych szkół, układając własną listę preferencji; 

szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru;  niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru; 

kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń; 

 

Harmonogram przyjęć do klas I w szkołach podstawowych 

Przyjęcie do szkoły obwodowej – ZGŁOSZENIE (podanie) 

– od 26.02.2024 r. (od godz. 8.00) do 08.03.2024 r. (do godz. 15.30) – rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń (podań) o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia/podania (osobiście lub przez system elektroniczny); 

– 22.03.2024 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I. 

Rodzic/opiekun prawny, który korzysta z komputera i Internetu: 

 wypełnia w systemie informatycznym zgłoszenie (podanie) o przyjęcie dziecka 

 

a następnie może podpisać i wysłać dokument elektronicznie korzystając z funkcji dostępnej po wypełnieniu podania (zgłoszenia) 

albo 

 drukuje wypełnione zgłoszenie (podanie) i po podpisaniu składa go w szkole obwodowej. 

 

Rodzic/opiekun prawny, który nie korzysta z komputera i Internetu: 

pobiera zgłoszenie w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu składa w szkole obwodowej. 

 

Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły. 

Podpis złożony na zgłoszeniu jest potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji. 

Rekrutacja na wolne miejsca do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły – WNIOSEK 

– od 27.03.2024 r. (godz. 8.00) do 10.04.2024 r. (godz. 15.30) – rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów (osobiście lub przez system elektroniczny); 

– 16.04.2024 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

– od 16.04.2024 r. (od godz. 13.00) do 19.04.2024 r. (do godz. 15.30) – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane; 

– 23.04.2024 r. (godz.13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I; 

– od 23.04.2024 r. (od godz. 13.00) – procedura odwoławcza. 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły – WNIOSEK 

– od 24.06.2024 r. (godz. 8.00) do 28.06.2024 r. (godz. 15.30) – rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów; 

– 05.07.2024 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

– od 05.07.2024 r. (od godz. 13.00) do 10.07.2024 r. (do godz. 13.00) – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane; 

– 12.07.2024 r. (godz.13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I; 

– od 12.07.2024 r. (od godz. 13.00) – procedura odwoławcza. 

– 26.08.2024 r. (godz. 12.00) – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 

Rodzic/opiekun prawny, który korzysta z komputera i Internetu: 

 wypełnia w systemie informatycznym wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami) o przyjęcie dziecka 

 

a następnie może podpisać i wysłać dokumenty elektronicznie korzystając z funkcji dostępnej po wypełnieniu podania (wniosku wraz z załącznikami). 

albo 

 drukuje wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami) i po podpisaniu składa go w szkole pierwszego wyboru. 

 

Rodzic/opiekun prawny, który nie korzysta z komputera i Internetu: 

 pobiera wniosek oraz załączniki w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu składa w szkole pierwszego wyboru. 

 

Informacje zawarte we wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły. 

Podpis złożony na wniosku jest potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

UML

fot. Paweł Wolniewicz

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Przystanek Europa w Luboniu

1 z 8 Przystanków Europa z okazji XX. – lecia Polski w UE odbędzie się …

Dyżury radnych RML w kwietniu

W I i III poniedziałek miesiąca od godz. 16 do 18 we wszystkich rejonach Lubonia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *