Strona główna / Aktualności / Świadczenia dotyczące niektórych źródeł ciepła

Świadczenia dotyczące niektórych źródeł ciepła

W poniedziałek, 19 września w Dzienniku Ustaw została opublikowana, podpisana dwa dni wcześniej przez Prezydenta RP, ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r poz. 1967). Tym samym osoby, które ogrzewają swoje mieszkanie nie węglem, a peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia i uzyskać je podobnie jak sąsiedzi, którzy przy ogrzewaniu domu czy mieszkania korzystają z węgla. Jednak osoby, które uzyskały prawo do dodatku węglowego, nie będą mogły otrzymać kolejnego wsparcia.

Gospodarstwo domowe może być jednoosobowe lub wieloosobowe. Przez gospodarstwo jednoosobowe rozumieć należy osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, natomiast przez gospodarstwo wieloosobowe osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. W przypadku gdy pod jednym adresem prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych osób zamieszkujących pod tym adresem.

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

3) kocioł olejowy,

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada br. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane. Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Formalnie organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub gminy. W Luboniu upoważnienie do prowadzenia postępowań w tym zakresie otrzymał MOPS z siedzibą przy ul. Źródlanej 1. Jeśli nie macie Państwo podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego do wysłania wniosków przez ePUAP przypominamy, że wnioski można przesłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub wrzucić do jednej ze skrzynek pocztowych mieszczących się przy wejściach do budynku MOPS. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wzoru wniosku zamieścimy go na naszej stronie internetowej (https://mops-lubon.pl), zanim uzyskamy gotowe druki z drukarni. Organy prowadzące postępowania w sprawie opisywanego świadczenia będą realizować wnioski w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Warto we wniosku podać adres e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia. Informacje w formie tradycyjnej (papierowej) nie będą rozsyłane.

 

W ww. ustawie zawarto również zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Mianowicie doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek:

  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
  • wiążące dla organów rozpatrujących wnioski będzie zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a po tym dniu wyłącznie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem, zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach. Rozpatrzenie wniosku oznacza bowiem zarówno przyznanie świadczenia jak i jego wypłacenie. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi o rozpatrzeniu wniosku. Ponieważ dotychczas nie zostało wypłacone żadne świadczenie, żaden z wniosków dotychczas złożonych nie może być uznany za rozpatrzony. Prosimy o cierpliwość. Ponowne przeanalizowanie wniosków złożonych od 16 sierpnia 2022 r. w oparciu o aktualne przepisy zajmie nam trochę czasu. Wszelkie informacje dotyczące spraw ogólnych będziemy aktualizować i przekazywać Państwu na naszej stronie.

MOPS

 

Wypłata dodatków węglowych

W czwartek, 29 września MOPS w Luboniu rozpoczął wypłatę dodatków węglowych, więc już w najbliższym czasie pojawią się na Państwa kontach należne środki pieniężne. Dzień wcześniej tj. 28 września odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Luboń. Dzięki błyskawicznej reakcji radnych, którzy zebrali się w możliwie najszybszym terminie, podjęto uchwałę o wpisaniu do budżetu miasta środków na wypłatę świadczeń z tytułu „dodatku węglowego”. Więcej informacji o dodatku węglowym zamieszczono na stronie: https://mops-lubon.pl/wiadomosci/7003/dodatek-weglowy

Burmistrz Miasta Luboń

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Uczestnicy jednej z poprzednich edycji biegu fot. Anna Strojna

Bieg Tropem Wilczym

W niedzielę, 3 marca w Lasku Majońskim przy ul. Armii Poznań 51 B Stowarzyszenie Odra-Niemen …

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli publicznych

  Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwała elektroniczna rekrutacja …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *