Strona główna / Aktualności / LXV Sesja Rady Miasta Luboń – budżet Lubonia na 2024 r. przyjęty!

LXV Sesja Rady Miasta Luboń – budżet Lubonia na 2024 r. przyjęty!

LXV Sesja Rady Miasta, która odbyła się 14 grudnia, miała, jak na lubońskie warunki, dość burzliwy przebieg. Nic w tym dziwnego, ponieważ radni dyskutowali nad budżetem Lubonia na 2024 r., który nie wszyscy uważali za optymalny i zwracali uwagę na zagrożenia, jakie obecny stan finansów może nieść w przyszłości. Ostatecznie budżet przyjęty został jednogłośnie, jednak, jak słusznie zauważyła Pani Burmistrz, w dużej części będzie on już realizowany przez kolejną kadencję Rady.

 

Pytanie od mieszkańca

Obrady zaczęły się od pytania jednego z mieszkańców obecnego na sali, który chciał dowiedzieć się czy w planach inwestycyjnych jest remont ul. Solskiego. Pani Burmistrz potwierdziła, że Miasto posiada harmonogram prac inwestycyjnych, jednak ich realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych. Pan Burmistrz Popławski dodał, że ul. Solskiego w minionym miesiącu wpisana została na listę dróg, które oczekują na opracowanie projektu. Jednak obecnie nie ma możliwości określenia, kiedy remont zostanie wykonany (średnio procedura trwa około czterech lat).

 

Ostatnie poprawki do starego budżetu…

Grudniowa sesja była ostatnią okazją dla Skarbnika do wprowadzenia poprawek porządkujących stary budżet i dostosowujących go do rzeczywistego wykonania. W ich konsekwencji ostatecznie dochody Lubonia w 2023 r. wyniosły 181 647 637,10 zł (zmniejszono o 1 090 474,70 zł), wydatki natomiast 205 163 761,73 zł (zmniejszono o 92 327,07 zł), w tym majątkowe 39 750 000 zł. Po uwzględnieniu środków jakie pozostały jeszcze w budżecie rok zamknął się deficytem w wysokości 23 423 797,56 zł.

Radny Marek Samulczyk (KML) komentując zaproponowane zmiany, wyraził niezadowolenie, że nie udało się zrealizować większej ilości inwestycji w 2023 r., mimo że były na to środki i że niepotrzebnie są one przekładane na kolejne lata. Burmistrz Popławski odpowiedział, że przesunięcia wynikają zarówno z konieczności zebrania dokumentacji od wykonawcy do rozliczenia inwestycji, jak i ze złych warunków pogodowych.

 

… i nowy budżet na 2024 r.

Po ożywionej dyskusji między radnymi (głównie Koalicji Mieszkańców Lubonia) a Burmistrz radni przyjęli budżet na 2024 r. Przewidywane dochody Miasta to 166 727 755,19 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 191 586 284,36 zł, w tym wydatki majątkowe to ponad 32 mln zł. Deficyt budżetu w 2024 r. wyniesie 24 858 529,17 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niestety na koniec roku prognozowany dług Lubonia wzrośnie do 77 321 790,40 zł.

Pani Burmistrz podkreślała, że mimo trudnej sytuacji finansowej i wzrastających obciążeń narzucanych samorządom władze starają się kontynuować inwestycje (zwłaszcza drogowe), które w dużej mierze uzależnione są od zewnętrznych źródeł finansowych.

Jak można się było spodziewać, projekt budżetu podzielił radnych. Magdalena Woźniak z Forum Obywatelskiego Luboń chwaliła dużą kwotę zaplanowaną na inwestycje. Z kolei Marek Samulczyk (KML) zwracał uwagę, że bez środków zewnętrznych realizacja planowanych remontów może okazać się niemożliwa.

Radny Samulczyk miał także kilka pytań i wątpliwości dotyczących wydatków m.in. na Liceum (1.65 mln zł), które powinno być zadaniem powiatu, a nie Miasta (tylko ok. 1/3 uczniów jest z Lubonia); na realizację ścieżki pieszej w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego (680 tys. zł), mimo że obok jest już ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Unijnej, a są w Luboniu inne miejsca, które bardziej potrzebują inwestycji; na przebudowę Domu Włodarza (60 tys. zł). W podsumowaniu podkreślił jednak, że cieszą go ambitne plany inwestycyjne i życzy sobie, aby udało się je rozpocząć, choć jednocześnie niepokoi go duży wzrost zadłużenia Miasta.

Budżetu broniła Pani Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą oraz radnymi FOL, wyjaśniając, jaka była podstawa do podjęcia takich decyzji.

W głosowaniu wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem budżetu.

Bez dyskusji przyjęta została także Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Luboń na lata 2024-2041.

Pani Burmistrz podziękowała radnym za przyjęcie uchwał „w imieniu własnym i przyszłego burmistrza”.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Radni przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na lata 2024-2026” stanowiący miejską wieloletnią strategię i spis działań zaplanowanych do realizacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, uzależnień behawioralnych, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych. Szczególny nacisk położono w nim na wsparcie dzieci i młodzieży. Opracowanie programu poprzedzone było diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych opartą na badaniu ankietowym mieszkańców, nauczycieli oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

 

Zaktualizowane zasady dofinansowania wymiany starych pieców

Jednym ze sposobów walki o lepszą jakość powietrza w Luboniu jest dofinansowywanie wymiany starych pieców (poniżej klasy 5) na bardziej ekologiczne. Podczas sesji radni przyjęli nowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz inne podmioty z naszego Miasta. Wysokość dotacji może wynieść do 6 500,00 zł (80% kosztów), a obejmuje zakup kotła olejowego, gazowego lub olejowo-gazowego, pompy ciepła, pieca akumulacyjnego lub elektrycznego oraz kotła na pellet drzewny (nie ma już możliwości zakupu pieców na paliwo stałe).

 

Porozumienie z Gminą Mosina

Następnie radni przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w latach 2024-2026. Dzięki temu czterech mieszkańców Lubonia, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, będzie mogło uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez mosiński DPS, ponieważ na terenie naszego Miasta nie funkcjonuje tego typu placówka.

 

Wolne głosy

Radny Marek Smalczyk zgłosił interpelację w sprawie swojego wniosku do Komisji Rozwoju i Infrastruktury o analizę stanu realizacji projektów zgłoszonych w obecnej kadencji do Komisji Komunalnej.

Radny Bogdan Tarasiewicz pytał, ile propozycji zmiany granic okręgów wyborczych w Luboniu zostało opracowanych. Burmistrz wyjaśniła, że dotychczas przygotowano trzy propozycje, z których jedna została już odrzucona przez Komisarza Wyborczego.

Radny dopytywał także, czy udało się sprzedać działkę przy ul. Puszkina, co potwierdził Burmistrz Popławski.

 

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *