Strona główna / Aktualności / LXIV Sesja Rady Miasta Luboń

LXIV Sesja Rady Miasta Luboń

LXIV Sesja Rady Miasta Luboń odbyła się 23 listopada. Wśród podjętych uchwał znalazły się trzy programy dotyczące ważnych aspektów funkcjonowania Miasta: program współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi, program wspierania rodziny oraz plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Informacje o spółkach

Pierwszy merytoryczny punkt obrad dotyczył sprawozdań z działalności miejskich spółek Losir Sp. z o.o., Kom-Lub Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2022. Same sprawozdania omawiane były szczegółowo na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miasta, zatem na sesji nie były prezentowane i ograniczono się jedynie do pytań uzupełniających. Radny Marek Samulczyk (KML) zapytał prezesa Losiru o to, czy spółka ma jeszcze jakieś nierozstrzygnięte sprawy sądowe. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie, że zostało kilka spraw o charakterze komorniczym (ściągniecie zaległości płatniczych od kontrahentów) oraz rozstrzygnięcie jednej apelacji w sporze z byłą pracownicą.

 

Spółka Przychody netto

w 2022 r.

Zysk/strata netto

za 2022 r.

Losir Sp. z o.o. 4.113.969,13 zł 6 217,44 zł
Kom-Lub Sp. z o.o. 16.784.851,25 zł 81.345.85 zł
Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. 13.640.328,75 zł -834.890,20 zł

Źródło: Rachunki zysków i strat spółek

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Następnie radni przeszli do dyskusji nad projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń. Jego celem jest zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zaopatrzenia w energię odbiorców przy możliwie najniższych kosztach oraz ograniczeniu wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne. Program obowiązuje na okres 15 lat i jest aktualizowany co trzy lata.

 

Wsparcie rodziny

Rada Miasta przyjęła „Program Wspierania Rodziny Miasta Luboń na lata 2024-2026” opracowany na podstawie diagnozy społecznej. Opisuje on sposoby rozwiązywania problemów związanych z tworzeniem systemu opieki nad dzieckiem oraz pracą z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w taki sposób, aby była ona w stanie samodzielnie zmierzyć się z stojącymi przed nią wyzwaniami. Program zawiera informacje o planowanych zadaniach i projektach oraz sposobie ich finansowania.

 

Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przyjęty przez radnych „Program współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024” ma na celu pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Program określa cele, zasady i formy współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres współpracy oraz 19 zadań z obszarów priorytetowych.

 

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Zatwierdzony został „Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń”, który określa wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia i szczegółowe warunki obliczania i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród.

 

Zgody na dzierżawę i najem nieruchomości miejskich

Kolejne punkty obrad dotyczyły udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat nieruchomości położonej w Luboniu przy ul. Dębieckiej dla spółki Kom-Lub Sp. z o.o. na cel działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie ich zbierania (jako Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Jednocześnie radni zgodzili się na zawarcie z AQUANET S.A. w trybie bezprzetargowym umowy najmu części terenu przy ul. Dębieckiej 2 na prowadzenie stacji zlewczej dla ścieków dowożonych z terenu Miasta Luboń wraz z niezbędnymi obiektami, urządzeniami technologicznymi i droga dojazdową.

 

Plan ogólny – nowy dokument planistyczny

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dniem 1 stycznia 2026 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przestanie obowiązywać, dlatego radni podjęli decyzję o przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Miasta Luboń, który umożliwi realizację polityki przestrzennej miasta po 2025 r.

 

Porozumienia międzygminne

Podczas sesji radni wyrazili zgodę na zmianę dwóch porozumień międzygminnych pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz powierzającego Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Pierwsze związane jest z wydłużeniem linii autobusowej nr 614 z pętli Luboń (ul. Kręta) do pętli Łęczyca (ul. Dworcowa), co dla Miasta oznacza roczne koszty w wysokości ok. 137 tys. zł.

Drugie natomiast przekazuje Miastu Poznań realizację w latach 2024-2026 zadania polegającego na zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Lubonia w schronisku przy ul. Kobylepole. Jednocześnie zwiększono roczną liczbę przyjmowanych zwierząt.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

Zgodnie ze Statutem Miasta Luboń wymagane jest przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na kolejny rok. Wśród zaproponowanych tematów na 2024 r. znalazły się m.in. badanie gospodarki finansowej Straży Miejskiej (styczeń), Ochotniczej Straży Pożarnej (wrzesień) oraz SP 1 (listopad) i 5 (grudzień), badanie kosztów promocji miasta (lipiec), jak również analiza wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 r. (luty).

Radny Marek Samulczyk (KML) złożył wniosek o przeniesienie terminów „analizy wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 r.” na lipiec natomiast „badania kosztów promocji miasta w 2023 r.” na luty. Podkreślił, że koszty promocji powinny zostać przeanalizowane jeszcze przez obecny skład Rady, który je zatwierdzał (na wiosnę są wybory samorządowe). Z tą argumentacją nie zgodził się przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Łukasz Budzyński (FOL). Głosami wszystkich radnych Forum Obywatelskiego Luboń (12) poprawka Radnego Samulczyka została odrzucona.

 

Zmiany w budżecie

Dokonano także zmian porządkujących w budżecie miasta na 2023 r., w wyniku których dochody osiągną wysokość 182.118.011,80 zł, natomiast wydatki 204.543.661,73 zł (w tym majątkowe 47.087.067,01 zł). Deficyt w 2023 r. wyniesie zatem – 22.425.649,93 zł.

Radny Marek Samulczyk wyraził zaniepokojenie, że tak duża kwota wydatków majątkowych przeniesiona została na kolejne lata, co wiązać się będzie z koniecznością zaciągania kolejnych pożyczek. Jednocześnie Radny pytał, dlaczego nie została zrealizowana inwestycja montażu paneli fotowoltaicznych na szkołach i jaka miałyby być ich moc. Jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza Michał Popławski wciąż trwa procedura przetargowa, co opóźnia realizację. Miasto liczy także na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków KPO.

 

Wolne głosy

Radny Bogdan Tarasiewicz pytał, od kiedy Miasto jest właścicielem nieruchomości przy ul. Puszkina (pustostan), na którą niedawno ogłoszono przetarg ustny. Żałował, że obiekt nie został zmodernizowany.

Pan Radny poinformował także o swoim pomyśle odrzuconym przez Burmistrz na wykonanie muralu upamiętniającego 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, który miałby zostać wykonany na elewacji SP1.

Na koniec zasugerował, aby we wszystkich szkołach cały rok wisiały flagi narodowe.

 

Zmiany granic okręgów wyborczych

Na zakończenie głos zabrał Sekretarz Miasta Pan Janusz Piasecki, który poinformował, że w związku ze spadkiem poniżej minimalnego progu (tzw. norma przedstawicielska) liczby mieszkańców w okręgu wyborczym nr 2 („Lubonianka”) konieczna będzie korekta jego granic. Decyzję o nowym przebiegu granicy podejmie Komisarz Wyborczy w Poznaniu, jednak Pani Burmistrz zadeklarowała, że opracuje propozycję zmian i po uzyskaniu akceptacji Rady Miasta przedstawi ją komisarzowi.

 

Jakub Jackowski

 

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *