Strona główna / Aktualności / LXVI sesja Rady Miasta Luboń – Zasłużeni dla Miasta Luboń

LXVI sesja Rady Miasta Luboń – Zasłużeni dla Miasta Luboń

Pierwsza sesja Rady Miasta Luboń odbyła się dopiero 1 lutego 2024 r. Podczas posiedzenia radni przyznali Medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” oraz tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Luboń” dla Jean Luc Duflou.

Zasłużeni dla Miasta Luboń

Radni przyznali Medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji naszego miasta:

Andrzej Beryt (zm. w 2021 r.) – zaangażowany w utworzenie Muzeum w Żabikowie oraz tworzenie pierwszej placówki muzealnej w Forcie VII;

Dr Izabella Szczepaniak (zm. w 2024 r.) – regionalistka, specjalizująca się w historii Lubonia, autorka opracowania pt. „Dzieje Ziemi Lubońskiej, historia Lasku, Lubonia i Żabikowa”, przewodnika na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej;

Dr Anna Ziółkowska – doktor nauk humanistycznych, wraz z Andrzejem Berytem współtworzyła powstałe Muzeum w Żabikowie, a od 2009 r. jest jego dyrektorem, autorka wielu prac historycznych;

Bogusława Generalczyk – 38 lat przepracowała w Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych w Luboniu, aktywny członek PTTK (od 1986 r. pełni funkcję członka Zarządu Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego), organizator licznych wycieczek tematycznych;

Lechosław Kędra – pełnił funkcję zastępcy burmistrza Lubonia (1998-2006), były radny miejski (w latach 2006-2014), obecnie przewodniczący Lubońskiej Rady Seniorów i członek Rady Programowej ULTW, był członkiem Komitetu budowy podświetlanego krzyża w Parku Papieskim;

Klub Sportowy Luboński – założony 3 marca 1943 roku, obecnie w siedmiu drużynach piłkarskich trenuje ponad 150 zawodników;

Towarzystwo Bambrów Poznańskich – powstało w marcu 1996 r., działa na rzecz zachowania i kultywowania tradycji bambrów poznańskich, współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Luboniu.

Ponadto Pan Jean Luc Duflou otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Luboń”. Pan Duflou pochodzi z Francji i od prawie trzydziestu lat jego działalność związana jest z propagowaniem i rozwijaniem współpracy z naszym miastem. Jest także pomysłodawcą Igrzysk Europejskich.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Dożywianie dzieci

Radni przyjęli wieloletni program osłonowy na lata 2024-2028 w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest zapewnienie ciepłego posiłku w szkole dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (kryterium dochodowe), co pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych i przyczyni się do zmniejszenia zjawiska niedożywienia. Działania dofinansowywane są z programu rządowego.

Park Siewcy

Na terenie Lasku pomiędzy ulicami: Armii Poznań, Romana Maya i Kolonii PZNF decyzją radnych oficjalnie utworzony został „Park Siewcy”. Jest to uhonorowanie historii tej części miasta i w pewnym sensie usankcjonowanie nazewnictwa, które już funkcjonuje w świadomości mieszkańców. Obecnie teren jest ważnym elementem historycznego układu urbanistycznego Lubonia i jednym z miejsc rekreacji, który ze względu na swoje położenie pełni również funkcje reprezentacyjne. Charakterystycznym obiektem jest oczywiście Pomnik „Siewcy” – postać rolnika siejącego zboże autorstwa artysty Marcina Rożka.

Plan mobilności dla Metropolii

Miasto Luboń wraz z powiatem poznańskim i 21 gminami tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania. Dla całego obszaru metropolii opracowany został Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Ma on służyć poprawie mobilności mieszkańców i przyczyniać się do osiągania europejskich celów w zakresie klimatu i energii. Obejmuje pełną diagnozę głównych problemów i wyzwań w zakresie zrównoważonej mobilności, uwzględnia zidentyfikowane powiązania funkcjonalne oraz wyznacza kierunki współpracy jednostek samorządu terytorialnego w obszarze organizacyjnym i inwestycyjnym, ukierunkowaną na zmiany usprawniające i działania proklimatyczne. Jest on także niezbędny do aplikowania o środki unijne w zakresie mobilności.

Opieka nad zabytkami

Radni przegłosowali przyjęcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Luboń na lata 2024-2027”, obowiązkowego dokumentu, który wyznacza kierunki działań i zadań dotyczących wykonywania obowiązków związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem i krajobrazem kulturowym miasta. Myślą przewodnią programu jest uznanie potrzeby zachowania zasobów znajdującego się w Luboniu dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie traktowanie tego dziedzictwa jako zasadniczego czynnika wpływającego na kształtowanie się tożsamości społeczności lokalnej i promocji turystycznej miasta.

Zasady udzielania dotacji na odnowę zabytków

W kolejnej uchwale radni przyjęli zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w mieście Luboń. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 30% nakładów.

MPZP „Lasek Wschód”

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Wschód” (okolice Kocich Dołów). Obecnie teren ten objęty jest planem „Fosfory” (przyjęty w 2008 r.), ale ze względu na zmiany w zabudowie uznany został on za nieaktualny.

Wywołanie zmiany MPZP jest także spowodowane niedawnym wnioskiem firmy Polcopper Sp. z o.o., który zakładał budowę składowiska odpadów w tym miejscu. Mimo że wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych został odrzucony, najwyraźniej radni zdecydowali się dmuchać na zimne i zmienić plan w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić próby realizacji podobnych inwestycji w przyszłości. Na tę kwestię zwrócił uwagę radny Marek Samulczyk (KML), proponując, aby cały obszar stał się terenem zielonym.

Dotacje na wymianę pieców

W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie Lubonia poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń z tzw. „niskiej emisji” oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych w piecach, radni przyjęli zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na działania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.

Wysokość dotacji stanowić może do 80% poniesionych kosztów zakupu proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 6 500,00 zł. Obecnie nie są dotowane piece na paliwa stałe.

Środki na izbę wytrzeźwień

W związku z tym, że na terenie Lubonia nie funkcjonuje izba wytrzeźwień, osoby z terenu miasta przewożone są do placówki prowadzonej przez powiat poznański. Miasto zobowiązane jest pokrywać część kosztów funkcjonowania takiej izby, które na 2024 r. ustalone zostały na kwotę 94 164,00 zł. Udział Miasta Luboń w kosztach został skalkulowany jako kwota stanowiąca stosunek procentowy liczby mieszkańców Lubonia do liczby mieszkańców całego powiatu.

Przedłużenie kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń 

Zgodnie z obowiązującym statutem Młodzieżowej Rady Miasta Luboń jej kadencja

trwa dwa lata. Obecna kadencja, do której wybory przeprowadzono w 2022 r., upływa w marcu 2024 r. Tym samym zachodzi kolizja terminu wyborów do MRML z okresem kampanii wyborczej i terminem wyborów samorządowych, następnie kolizja z terminami egzaminu ósmoklasisty, egzaminami maturalnymi oraz wakacjami. Organizacja wyborów możliwa jest zatem najwcześniej w czwartym kwartale 2024 roku.

Korekty w budżecie na 2024 oraz WPF

Tradycyjnie radni przyjęli szereg poprawek do budżetu miasta na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z bieżącej sytuacji.

W ich wyniku dochód Lubonia w 2024 r. planowany jest na poziomie 168 116 576,72 zł (zwiększenie o 567 861,17 zł), a wydatki na kwotę 199 506 823,27 zł (wzrost 567 861,17 zł).

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Bezpłatna mammografia 

Profesjonalni elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy już od czerwca będą dostępne dla pań …

70-lecie Miasta Luboń – fotorelacja

W sobotę  22 czerwca na ogrodzie Dziennego Domu „Senior-Wigor” świętowaliśmy siedemdziesiąte urodziny miasta. Pełna relacja …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *