Strona główna / Aktualności / XLI Sesja Rady Miasta – podwyżka diet dla radnych

XLI Sesja Rady Miasta – podwyżka diet dla radnych

13 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, a XLI w tej kadencji, Sesja Rady Miasta. Najbardziej kontrowersyjną decyzją była podwyżka diet, jaką przegłosowali dla siebie radni Forum Obywatelskiego.

Walka z uzależnieniami

Pierwszym punktem posiedzenia było przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2022. Program zawiera wykaz zadań zaplanowanych na ten rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych. Jego założenia oparte zostały na wynikach Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych – Luboń 2021, przygotowanej przez zespół pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu, Pani Justyny Juskowiak.

Ponadto radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 61 289,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień, która obsługuje także mieszkańców naszego Miasta.

Podwyżki dla radnych

Po grudniowej podwyżce wynagrodzenia dla Pani Burmistrz o ponad 9 000 zł miesięcznie, tym razem przyszła kolej na radnych. Powołując się na zmianę przepisów, przedstawiciele Forum Obywatelskiego Luboń (FOL) zaproponowali podwyższenie tzw. mnożnika kwoty bazowej do obliczania wysokości diet dla radnych z 1,5 do 2,2. Jak zauważyła Radna Iwona Kaczmarek z KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia (KML), zmiana ta powoduje, że do kieszeni radnych w sumie miesięcznie trafi dodatkowe 14 000 zł, co w ciągu roku daje ok. 170 000 zł. W uzasadnieniu wskazano konieczność dostosowania stawki do nowych przepisów, jednak nie wspomniano, że ustawa wskazuje jedynie maksymalną wysokość mnożnika, zatem dotychczasowa wartość nie była sprzeczna z przepisami.

W krótkiej dyskusji radni opozycji z KML (Pani Iwona Kaczmarek i Pan Marek Samulczyk) kwestionowali zarówno zasadność podwyżki jak i wątpliwe uzasadnienie, zwracając uwagę na trudną sytuację finansową Miasta oraz niedawne podwyżki podatków, które dotknęły mieszkańców.

Argumenty te jednak nie przekonały radnych z FOL, którzy w całości zagłosowali za podwyżką (13 głosów). Wśród radnych KML siedem osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu.

Korekty Statutu Miasta i Rady Młodzieżowej

Dokonano również zmian w Statucie Miasta Luboń wynikających z konieczności uporządkowania (np. wprowadzenie poprawnych nazw Komisji), ujednolicenia oraz dostosowania zapisów do zmiany przepisów prawnych. Odrzucono propozycję Radnego Marka Samulczyka (KML) o połączeniu Komisji Komunalnej z Komisją Ochrony Środowiska oraz Komisji Sfery Społecznej z Komisją Organizacyjno-Prawną. Miałoby to zmniejszyć koszty diet dla przewodniczących. Radni FOL uznali, że zakres prac komisji jest tak szeroki, że konieczne jest jednak rozdzielenie ich zadań. Radny Paweł Wolniewicz zwrócił nawet uwagę, że czasem komisje mają wręcz sprzeczne interesy (np. ochrona środowiska i urbanizacja).

Na zakończenie wprowadzono poprawki do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, aby był on zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (usunięto konieczność podawania adresów zamieszkania).

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *