Strona główna / Aktualności / XL Sesja Rady Miasta – budżet 2022 oraz podwyżka pensji Burmistrz

XL Sesja Rady Miasta – budżet 2022 oraz podwyżka pensji Burmistrz

16 grudnia odbyła się XL Sesja Rady Miasta Luboń. Ostatnie w tym roku posiedzenie przyniosło wiele ważnych dla Miasta rozstrzygnięć, w tym przede wszystkim uchwalono budżet Lubonia na 2022 r., zatwierdzono podwyżkę wynagrodzenia dla Pani Burmistrz, przyjęto także Program Polityki Senioralnej Miasta Luboń na lata 2022-2025 oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luboń na lata 2021-2030. 

 

Głosy mieszkańców

Sesja rozpoczęła się wystąpieniami mieszkańców. Jako pierwszy głos zabrał Pan Damian Skobiej, który wyraził swoje oburzenie w związku z planowaną wysoką podwyżką wynagrodzenia dla Pani Burmistrz, biorąc pod uwagę złą sytuację finansową Miasta. Następnie pytania i wątpliwości dotyczące metodologii wyznaczania przyszłorocznego budżetu przedstawił Pan Marek Talaga.

 

Budżet Lubonia na 2022 r.

Najważniejszą decyzją radnych było przyjęcie budżetu Miasta Luboń na 2022 r., który wyniesie 147.933.345,60 zł (z czego 26 mln zł to subwencja oświatowa, a 45,7 mln to planowane wpływy z podatków). Jest to spadek w stosunku do 2021 r., w którym budżet wynosił 156.686.557,09 zł. Z kolei wydatki zaplanowano na poziomie 173.749.260,23 zł (w 2021 r. – 172.040.651,37 zł). Z tego najwięcej, bo ponad 66,5 mln zarezerwowane zostało na edukację, a 33,5 mln zł na wydatki majątkowe. Zatem deficyt w przyszłym roku wyniesie 25.815.914,60 zł, czyli sporo więcej niż w 2021 r. (15.354.094,30 zł) i będzie musiał być sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jak podczas debaty podkreślał Skarbnik Miasta, jest to budżet trudny, ponieważ sytuacja zarówno finansów Miasta jak i gospodarki krajowej jest trudna, a ponadto w wyniku decyzji rządu zmniejszają się dochody własne samorządów na rzecz transferu środków centralnych. Radny Marek Samulczyk zwrócił uwagę, że na koniec 2022 roku zadłużenie Miasta może wzrosnąć nawet do około 60 mln zł, co w kolejnych latach, przy braku wzrostu dochodów własnych, znacząco utrudni realizację zapowiadanych inwestycji.

Budżet przyjęty został głosami radnych Forum Obywatelskiego Luboń przy 6 głosach wstrzymujących się radnych Koalicji Mieszkańców Lubonia. Przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2021-2041.

 

Wyższa pensja Burmistrza

W wyniku zmiany przepisów konieczna była korekta wynagrodzenia Burmistrz Miasta Luboń. Przewodnicząca Rady Miasta Pani Teresa Zygmanowska (Forum Obywatelskie Luboń) zawnioskowała o podniesienie zarobków włodarza Miasta do niemal najwyższego dozwolonego poziomu, czyli do kwoty 19.817,10 zł brutto miesięcznie. Jest to wzrost o 92% w porównaniu z dotychczasowymi zarobkami, które od 2018 r. wynosiły 10.332,00 zł. Argumentując swoją decyzję, Pani Przewodnicząca w samych superlatywach wypowiadała się o pracy i zaangażowaniu Pani Burmistrz. Poparł ją Zastępca Burmistrza Pan Michał Popławski. Swoje wątpliwości wyraził radny Marek Samulczyk (Koalicja Mieszkańców Lubonia), który zwrócił uwagę na niedawne podwyżki opłat i podatków, które uderzą w mieszkańców oraz na trudną sytuację finansową Miasta. Zaproponował zmniejszenie podwyżki do średniego poziomu. W głosowaniu propozycję Przewodniczącej poparli wszyscy radni Forum Obywatelskiego Luboń, natomiast 5 radnych Koalicji Mieszkańców Lubonia wstrzymało się od głosu.

 

Nowy program dla seniorów

Radni przyjęli „Program Polityki Senioralnej Miasta Luboń na lata 2022-2025”, który wyznacza kierunki działań Miasta w zakresie poprawy jakości życia seniorów oraz tworzenia warunków do prowadzenia przez nich jak najdłużej samodzielnego życia w dotychczasowym środowisku społecznym. Program przygotowano we współpracy z działającą w Luboniu Radą Seniorów i przedstawicielami środowisk senioralnych, między innymi w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone wśród lubońskich seniorów.

 

Zaktualizowany program gospodarki niskoemisyjnej

Dokonano także aktualizacji „Planu dla Miasta Luboń na lata 2021-2030”, co pozwoli ubiegać się o środki unijne między innymi na termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Program jest dokumentem strategicznym opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Współpraca z Miastem Poznań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Radni zgodzili się także na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Poznań zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego Miasta. Zwierzęta oddawane będą do schroniska dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Kobylepole 51.

 

Korekta uchwały dotyczącej opłaty za odbiór śmieci

W związku z uwagami zgłoszonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu dotyczącymi treści uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik radni dokonali kilku drobnych poprawek, które jednak nie mają znaczenia dla wysokości samej opłaty.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Jeden komentarz

  1. No wzrost pensji o 92% to szczerze mówiąc skandal…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *